Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2022–2026

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2022–2026

Rada města Vysokého Mýta vědoma si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města vydává toto programové prohlášení na období 2022–2026. Vychází z principu otevřenosti a informovanosti a z programů volebních stran a hnutí zastoupených v Radě města Vysokého Mýta. Naším společným cílem je zajistit občanům dobře fungující město a vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj jeho obyvatel všech generací.

Programové prohlášení stanovuje priority ve fungování města Vysokého Mýta a jeho dalším rozvoji. Rada města si je vědoma, že jejich plnění bude v tomto volebním období mnohem složitější a náročnější než v minulých letech, protože se město bude muset vyrovnávat s řadou negativních jevů, které nemá možnost ovlivnit. Jde především o probíhající válku na Ukrajině, vysokou inflaci a důsledky energetické krize, jež mohou plánované projekty pozdržet, či oddálit. Projekty se proto budou realizovat podle aktuální situace, finančních možností a vhodných dotačních výzev.

Správa a rozvoj města a jeho místních částí

 • Používání principů otevřené radnice, například formou setkávání s občany nad připravovanými záměry ve veřejném prostoru
 • Vyrovnané hospodaření s uvážlivým využitím dotačních programů pro financování rozvoje města a místních částí
 • Pořízení změny č. 3 územního plánu města Vysokého Mýta
 • Péče o majetek města s důrazem na jeho hospodárné užívání, údržbu a opravy, snižování energetické náročnosti budov a posílení jejich energetické soběstačnosti
 • Příprava rozvojového území pro bydlení v lokalitě Knířov, podpora výstavby bytových domů v lokalitě za pivovarem
 • Realizace městské smuteční síně včetně kolumbária
 • Obnova městských památek
 • Podpora rozvoje místních částí města ve spolupráci s osadními výbory

Bezpečnost

 • Personální a materiální zajištění městské policie
 • Aktualizace plánu prevence kriminality a podpora projektů zaměřených na prevenci, například pokračování projektu Asistenti prevence kriminality
 • Podpora sborů dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, Lhůta a Svařeň, pořízení zásahového cisternového automobilu pro jednotku SDH Vysoké Mýto

Doprava

 • Pokračování spolupráce města s ŘSD a Pardubickým krajem v oblasti koordinace projektů dopravní infrastruktury, jako je výstavba dálnice D35 kolem Vysokého Mýta a napojení silnice II/312 od Chocně na dálničním sjezdu D35 u Vysokého Mýta
 • Údržba a opravy chodníků a místních komunikací, příprava a realizace projektů, konkrétně úpravy části ulice Sportovní včetně nového parkoviště, regenerace veřejných prostor a dopravní infrastruktury v sídlištích U Potoka, mezi ulicemi Odbojářská a Větrná a bývalého vojenského sídliště v Družbě podle finančních a dotačních možností, úprava komunikace v ulici Slunečná
 • Příprava a realizace cyklostezky mezi městem, penzionem Jangelec a Vinicemi

Kultura, sport a volný čas

 • Podpora kultury a kulturních akcí, spolupráce s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě
 • Údržba a opravy budov kulturních zařízení, rekonstrukce prostor Městské knihovny, vybudování stálé expozice o historii města Vysokého Mýta
 • Podpora spolkové činnosti v oblasti sportu a kultury, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora rekreačního sportování pro všechny, a to dalším rozšířením sportovně rekreačního areálu na Vinicích – trať kolem rybníku Chobot
 • Údržba a opravy stávajících sportovních zařízení včetně dětských hřišť, rozšíření sítě volně přístupných sportovišť ve městě a postupné budování sportovního areálu v ulici Luční za bývalou zemědělskou školou

Školství

 • Rozvoj a modernizace školských zařízení zřizovaných městem, rekonstrukce gastro provozu Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, rekonstrukce elektrorozvodů v dalších pavilonech Mateřské školy Slunečná, příprava a realizace projektu přístavby základní umělecké školy tzv. Black boxu

Sociální oblast a zdravotnictví

 • Podpora stávající sítě sociálních služeb pro seniory a handicapované, příprava a realizace stavby nového domova pro seniory

Životní prostředí

 • Obnova a údržba veřejných prostor města včetně parků, příprava revitalizace části Jungmannových sadů před Základní školou Javornického a v případě vhodného dotačního titulu i vybudování parku za pivovarem
 • Průběžné zkvalitňování systému odpadového hospodářství
 • Obnova krajinné zeleně v katastru Vysokého Mýta
 • Snižování hlukového, vizuálního a světelného smogu

Rada města Vysokého Mýta