Povinné informace

Povinně zveřejněné informace o městě Vysokém Mýtě dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Město Vysoké Mýto

2. Důvod a způsob založení

Město Vysoké Mýto jako základní územně samosprávný celek je založené na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Městský úřad Vysoké Mýto

Organizační struktura Městského úřadu Vysoké Mýto

Městská policie

Městské organizace
Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Lidická 688. 566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 465 424 307, ms.lidicka@tiscali.cz
mslidicka.webnode.cz

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 480, mskamaradi@vysoke-myto.cz
www.mskamaradivm.cz

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 542, mspodsmrkem@seznam.cz
ms-podsmrkem.webnode.cz

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 465 420 745, ms.slunecna@tiscali.cz
msslunecna.vmyto.cz

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 731 108 510, 465 424 314, info@ddm-mikado.cz
www.ddm-mikado.cz

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 421 777, vedeni@dmvm.cz
dmvm.cz

Technické služby Vysoké Mýto
kontakt: Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 441, tech.sluzby@tsvmyto.cz
www.tsvmyto.cz

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
kontakt: Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 839, zsvmjav@seznam.cz
www.zsjavornickeho.cz

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace
kontakt: Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 663, info@zs-jiraskova.cz
www.zs-jiraskova.cz

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace
kontakt: Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 778 726 743, skola@zsknirov.com
www.zsknirov.com

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
kontakt: Jeronýmova ul. 100, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 778 787 318, iva.vratilova@zusmyto.cz, info@zusmyto.cz
www.zusmyto.cz

Organizace s účastí města

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
kontakt: Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 678, vak@vakvm.cz
www.vodovody-vm.cz

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.
kontakt: Pražská 53, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 422 980, mbp@mbp.cz
www.mbp.cz

Sportcentrum Vysoké Mýto, s. r. o.
kontakt: Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 057, 724 228 993, sportcentrum.vm@seznam.cz
www.sportcentrum-vm.cz

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.
kontakt: Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto
tel.:465 420 420, dagmar.sekaninova@vysoke-myto.cz
vmkulturni.cz

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01 Vysoké Mýto

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01 Vysoké Mýto

Jiráskova 179
Litomyšlské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 7.30–11.30, 12.30–17.00
Úterý 7.30–11.30, 12.30–15.00
Středa 7.30–11.30, 12.30–17.00
Čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–15.00
Pátek 7.30–11.30

4.4 Telefonní čísla
466 026 111
Kontakty na jednotlivá pracoviště

4.5 Adresa internetových stránek
www.vysoke-myto.cz

4.6 Adresa podatelny
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01 Vysoké Mýto

4.7 Elektronická adresa podatelny
radnice@vysoke-myto.cz

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: 47jbpbt

5. Případné platby lze poukázat

19-1327611/0100

6. IČO

00279773

7. Daňové identifikační číslo povinného subjektu

CZ00279773

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznam hlavních dokumentů koncepční a strategické povahy

8.2. Rozpočet

Schválený rozpočet města Vysokého Mýta v aktuálním a předchozích letech

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají

Písemně:

  • zasláním písemné žádosti poštou na adresu městského úřadu
  • zasláním písemné žádosti prostřednictvím elektronické podatelny na adresu radnice@vysoke-myto.cz
  • zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky 47jbpbt
  • předáním písemné žádosti na podatelně městského úřadu

Ústně:

  • telefonicky
  • osobně na jednotlivých odborech

Podrobný popis podávání žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení (EU) 2016/679, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) – o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně, ve znění pozdějších předpisů některých zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
V úředních hodinách jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí na odboru právním a majetkovém, B. Smetany 92, č. kanceláře 205.

11.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města Vysokého Mýta jsou dostupné na internetových stránkách města. V úředních hodinách jsou předpisy a jejich evidence přístupné k fyzickému nahlédnutí na odboru právním a majetkovém, B. Smetany 92, č. kanceláře 205.
Právní předpisy vydané městem Vysokým Mýtem

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Rozhodnutí nebylo dosud vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenční smlouvy viz níže

13.2 Výhradní licence
Nejsou využívány

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Databáze poskytnutých informací
Formuláře
Úřední deska
Návody na řešení životních situací