Komise

Komise majetková

Majetková komise doporučuje RM a ZM schválit, či neschválit prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města, schválit či neschválit koupi nemovitých věcí a schválit či neschválit pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví města. Na základě usnesení rady města se vyjadřuje k určeným záležitostem týkajících se majetku města.

Komise sportovní

Sportovní komise je iniciativní a poradní orgán rady města na úseku práce s mládeží, především všech věcí týkajících se sportu, včetně navrhování rozdělení dotací.

Komise bytová

Bytová komise projednává uzavření nových nájemních smluv, uzavření dodatků k prodloužení nájemních smluv u bytů pro příjmově vymezené osoby, projednává žádosti o směny bytů, stížnosti  a připomínky nájemníků, ostatní žádosti osob ohledně městského nájemního bydlení a provádí losování žadatelů o byty zveřejněné k pronájmu.

Komise pro menšiny a sociální záležitosti

Komise pro menšiny a sociální záležitosti každoročně projednává a doporučuje radě města rozdělení dotací dotace a grantů v sociální a zdravotní oblasti. Projednává záměry a projekty v sociální oblasti a vyjadřuje se k nim.

Komise pro občanské záležitosti

Hlavní činností komise pro občanské záležitosti je návštěva našich občanů nad 80 let při jejich životních jubileích.

Komise výchovně vzdělávací

Komise výchovně vzdělávací je iniciativní a poradní orgán rady města na úseku školství, včetně navrhování rozdělení dotací v této oblasti.

Komise kulturní

Kulturní komise každoročně projednává návrhy na udílení Výročních cen města Vysokého Mýta. Předkládá radě města návrhy na rozdělení dotací města v oblasti kultury a spolupráce s partnerskými městy a předkládá jí rovněž doporučení týkající se vysokomýtské kultury. Členové komise na jednání průběžně informují o realizovaných a připravovaných kulturních akcích a projektech.

Komise pro regeneraci památek

Náplní komise pro regeneraci památek je příprava námětů pro jednání rady města týkající nemovitých kulturních památek v MPZ i mimo ni. Dále se zabývá návrhem rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé nemovitosti z Programu regenerace MPZ Vysoké Mýto a podílí se na jeho aktualizacích.

Komise dopravní

Dopravní komise je poradní orgán rady města. Dopravní komise se zejména zabývá organizací dopravy a dopravní problematikou pouze na území města Vysokého Mýta, všechny ostatní podněty jsou brány pouze jako informativní – komise může však doporučit, který orgán či organizace by se měl řešením problematiky zabývat.

Komise stavební

Komise stavební je poradním orgánem rady města. Dle zjištění stavu objektů doporučuje radě města k realizaci konkrétní záměry. Zabývá se městskými investičními akcemi od záměru až po jejich realizaci.

Komise ekologická

Ekologická komise se vyjadřuje k městské zeleni (kácení, výsadby, podoba parků), k projektům v oblasti životního prostředí a k odpadům - hospodaření s odpady, třídění odpadů. Dále posuzuje žádosti o granty z rozpočtu města v oblasti životního prostředí a podává radě města návrhy na rozdělení finančních prostředků.