Organizační struktura

Interní audit a kontrola

Zajišťuje interní audity města Vysokého Mýta a veřejnosprávní kontroly v městem zřizovaných příspěvkových organizacích.

Odbor kanceláře vedení města

Odbor kanceláře vedení města vykonává organizační a administrativní činnosti pro vedení města, jednání zastupitelstva města a rady města. Zajišťuje zahraniční vztahy a spolupráci s partnerskými městy, agendy propagace, kultury a cestovního ruchu města. Ve spolupráci s Pardubickým krajem a se složkami integrovaného záchranného systému zabezpečuje agendu krizového řízení města a obce s rozšířenou působností. Plní povinnosti podle zákona o ...

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává agendu Centrálního registračního místa pro podnikatele, provádí úkony v rozsahu živnostenského zákona, vydává rozhodnutí týkající se provozování koncesovaných živností, zprostředkovává i oznámení vybraných údajů pro další orgány státní správy (finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, apod.), poskytuje informace a kontakty s Jednotným kontaktním místem při živnostenském úřadě v Pardubicích. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy, vydává potvrzení o neexistenci zápisu osoby (fyzické i právnické) v živnostenském rejstříku, vede agendu podnikání v zemědělství. Zajišťuje organizaci jarmarků a farmářských trhů.

Odbor finanční

Odbor finanční zabezpečuje činnosti související s rozpočtem města Vysokého Mýta. Vede účetnictví, zpracovává účetní výkazy a sestavuje účetní závěrku města Vysokého Mýta, zajišťuje pokladní činnosti města, spravuje bankovní účty města, zajišťuje fakturaci města. Vykonává agendu správy místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a místního poplatku ze psů, vykonává agendu na úseku veřejných sbírek.

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí zajišťuje činnost klientského centra městského úřadu, provoz podatelny, kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT a provádí vidimaci a legalizaci. Vede agendu ztrát a nálezů. Zajišťuje správu, údržbu a úklid městského úřadu kromě odboru sociálních služeb. Zajišťuje údržbu, zabezpečení a rozvoj systému výpočetní techniky a počítačové sítě. Zajištuje výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Odbor právní a majetkový

Odbor právní a majetkový zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města a poskytuje právní poradenskou činnost vedení města a městskému úřadu v oblastech souvisejících s výkonem jeho činnosti. Přijímá oznámení o konaní shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. Zajišťuje agendu související s nemovitým a movitým majetkem. Povoluje užívání veřejného prostranství a následně poskytuje součinnost odboru finančnímu při správě místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Zajišťuje bytovou agendu města.

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Připravuje a realizuje investiční akce a koordinuje a zajišťuje přípravy a zpracování ucelených projektů v rámci programů spolufinancovaných z jiných zdrojů. Vyhledává vhodné možnosti využívání dotačních programů pro potřeby města. Administruje dotace z Fondu památkové péče města Vysokého Mýta.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí zajišťuje agendu životního prostředí formou výkonu státní správy na úsecích ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany zvířat. V samostatné působnosti města koordinuje agendu místního odpadového hospodářství a zajišťuje agendu programové dotace z rozpočtu města v oblasti životního prostředí.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona. Zabezpečuje agendy územního plánování a památkové péče, vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, opatrovnictví nezletilých, doprovázení pěstounských rodin, sociální péče, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, veřejného zdraví, prevence kriminality a drogové problematiky. Zajišťuje agendu programových a individuálních dotací z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny.

Odbor občanských agend

Odbor občanských agend zabezpečuje agendy související s vydáváním občanských průkazů, cestovních dokladů a evidencí obyvatel. Provádí vidimaci a legalizaci a poskytuje služby Czech Pointu. Zajišťuje matriku narození, manželství, úmrtí a zvláštní matriku.

Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend v oblasti přenesené působnosti vykonává agendu speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu, vede a vykonává agendu místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. Zajišťuje agendy evidence řidičů, registru motorových vozidel a zkušebních komisařů. Projednává přestupky a zajišťuje agendu vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti města Vysokého Mýta a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti města se podílí na koncepci dopravy ve městě.