Strategické dokumenty

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2024-2033

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2024-2033

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2014–2023 byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 Usnesení vlády ČR č. 2009. Jedná se o soubor opatření směřující k záchraně historicky nejcennějších části města. Řešeno je celé vymezené území památkové zóny.
Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2023-2027

Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2023-2027

Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě vychází ze strategických dokumentů v oblasti sportu, zejména ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a ze státní Koncepce podpory sportu 2016–2025 schválené Vládou ČR. Při vytváření podmínek pro sport a tělovýchovu v oblasti investičního i materiálně technického zabezpečení navazuje na Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji pro období 2018–2025 a na Strategický plán města Vysokého Mýta 2022–2040.
Strategický plán města Vysokého Mýta 2022-2040

Strategický plán města Vysokého Mýta 2022-2040

Mezi roky 2020-2022 byl komunitním způsobem s účastí aktivních občanů ve dvou samostatných krocích vytvořen Strategický plán města Vysokého Mýta pro období do roku 2040. Dlouhodobá strategie pro několik volebních období vytváří rámec rozvoje, na jehož základě mohou být stanoveny plány kratší, typicky čtyř až pětileté, úžeji zaměřené, obsahující projektové záměry s ohledem na předpověď finanční situace a konkrétních rozvojových programů. Takové střednědobé plány dávají prostor zvoleným politickým reprezentacím promítnout do nich svoje preference v souladu s vnějšími podmínkami a zaměřením obecněji formulovaných priorit a opatření strategie dlouhodobé. Strategický plán byl schválen radou města dne 16. 11. 2022 č. usnesení 777/22.
Adaptační strategie

Adaptační strategie

Adaptační strategie města Vysokého Mýta na změnu klimatu zpracovaná v roce 2022 zahrnuje pět hlavních cílů a sedm typů konkrétních adaptačních opatření. Pro naplnění cílů byl vytvořen akční plán a zásobník projektů, které obsahují projekty, záměry a aktivity na podporu lepší adaptace. Jedná se zejména o projekty nebo aktivity v oblasti životního prostředí, energetiky nebo udržitelné mobility. Na tyto oblasti se ve velké míře zaměřují také evropské dotace, které by měly s realizací záměrů pomoci. Adaptační strategie města Vysokého Mýta byla podpořena grantem z Norských fondů
Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ukládá obcím zpracovat časový plán provádění opatření, která jim byla uložena v Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO). Opatření je třeba provádět tak, aby v rámci možností obce, bylo imisního limitu benzo[a]pyrenu dosaženo co nejdříve.
Povodňový plán

Povodňový plán

Město Vysoké Mýto provedlo aktualizaci a digitalizaci povodňového plánu ORP Vysoké Mýto. Cílem povodňového plánu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Plán rozvoje sociálních služeb

Plán rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto pro období 2022–2024 navazuje na dřívější aktivity v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Vysokomýtsku, které sahají až do roku 2006. V souladu s § 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále ZSS) je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce s rozšířenou působností a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Plán prevence kriminality města Vysokého Mýta 2020-2024

Plán prevence kriminality města Vysokého Mýta 2020-2024

Rada města schválila dne 19. 2. 2020 č. usnesení 72/20 Plán prevence kriminality na období 2020–2024, který představuje zásadní dokument určující oblasti, priority a postupy preventivních opatření. Strategie v oblasti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě vychází z národní a krajské preventivní politiky. Její snahou je snižování pravděpodobnosti páchání trestné činnosti. Obecným závazkem vyplývajícím z Plánu prevence kriminality města Vysokého Mýta je vytvoření bezpečného prostředí pro obyvatele i návštěvníky Vysokého Mýta.
Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí

V letech 2013 až 2015 byl realizován projekt "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta". Realizace projektu měla následující cíle: definování vize rozvoje města do roku 2024, nalezení a popsání cest k dosažení vytčené vize a zvýšení efektivity při jejím naplňování. Tento projekt má tři hlavní výstupy: "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí" (analytická část a návrhová část), "Strategie rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zlepšit řízení městského úřadu a vytvořit optimální podmínky pro naplňování strategie rozvoje města a "Informační strategie Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zefektivnění práce s informacemi na městském úřadě.
Plán odpadového hospodářství města Vysoké Mýto

Plán odpadového hospodářství města Vysoké Mýto

Plán odpadového hospodářství města Vysoké Mýto na období 2016 – 2023 je strategický dokument města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe nakládání s odpady ve městě, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími legislativními požadavky i požadavky Pardubického kraje v této oblasti.