Plán místního územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Vysoké Mýto

Plán místního územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Vysoké Mýto

Plán místního územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Vysoké Mýto je zpracován pro všechny hierarchické stupně ÚSES, zvláštní pozornost je věnována návaznosti ÚSES na území sousedních správních obvodů ORP.

Plán je zpracováván dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability, vydané Ministerstvem životního prostředí ČR v březnu 2017, dále s dodržením veškerých právních předpisů, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Plán místního ÚSES pro ORP Vysoké Mýto