Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ukládá obcím zpracovat časový plán provádění opatření, která jim byla uložena v Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO). Opatření je třeba provádět tak, aby v rámci možností obce, bylo imisního limitu benzo[a]pyrenu dosaženo co nejdříve.