Město Vysoké Mýto je v dobré finanční kondici

Město Vysoké Mýto je v dobré finanční kondici

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 13. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2024, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2025-2027 a rozpočet města na rok 2024. Město vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své běžné činnosti, dluhová služba vykazuje nulovou hodnotu.

Rozpočet hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2024 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 377,6 mil. Kč, celkovými výdaji ve výši 425,9 mil. Kč a schodkem ve výši 48,3 mil. Kč.

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let v celkové výši 48,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky města po posledním rozpočtovém opatření č.12-2023, které schválilo zastupitelstvo města dne 13. prosince 2023, dosahují výše 122 mil. Kč. Po odečtení rozpočtové rezervy ve výši 20 mil. Kč a pokrytí schodku rozpočtu zbývá pro rok 2024 městu ještě k dispozici dalších 53,6 mil. Kč.

Základem příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy v objemu 291,3 mil. Kč tvořící 68,4 % příjmů rozpočtu města, následují nedaňové příjmy v objemu 46,3 mil. Kč tvořící 10,9 % příjmů rozpočtu města a neinvestiční dotace v objemu 39,1 mil. Kč tvořící 9,2 % příjmů rozpočtu města.

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v objemu 287,3 mil. Kč, což představuje 67,4 % výdajů rozpočtu, investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 138,7 mil. Kč což je 32,6 % výdajů rozpočtu města v roce 2024. „Nejvýznamnější investiční akcí roku 2024 je dostavba nové smuteční síně. Dále pak máme v rozpočtu prostředky na dostavbu kolumbária, na zateplení bytového domu č. p. 447-449, na rekonstrukci elektroinstalace na druhém stupni Základní školy Javornického a na projektovou dokumentaci řady plánovaných stavebních akcí,“ řekl starosta František Jiraský.

Je třeba připomenout, že město v roce 2021 splatilo poslední splátku z úvěru přijatého v roce 2013, a tudíž nemá žádné závazky vyplývající ze smluv o úvěru či půjčce.

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta, jejímž předmětem je správa bytového a nebytového fondu města. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2024 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 25,5 mil. Kč, celkovými náklady ve výši 23,6 mil. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1,9 mil. Kč.

Michal Zima, vedoucí odboru finančního

S – dosažená skutečnost
UR – upravený rozpočet
NR – návrh rozpočtu

Foto Jaroslav Horák