Město Vysoké Mýto vstupuje do nového roku se schváleným rozpočtem

Město Vysoké Mýto vstupuje do nového roku se schváleným rozpočtem

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 14. prosince 2022 dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2023, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2024-2026 a rozpočet města na rok 2023. Město Vysoké Mýto vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své běžné činnosti, dluhová služba vykazuje nulovou hodnotu.

Rozpočet hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2023 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 337,4 mil. korun, celkovými výdaji ve výši 339,5 mil. korun a schodkem ve výši 2,1 mil. korun.

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let v celkové výši 2,1 mil. korun. Volné finanční prostředky města po posledním rozpočtovém opatření č.13-2022, které schválilo zastupitelstvo města 14. 12. 2022, dosahují výše 55,8 mil. korun, po odečtení rozpočtové rezervy ve výši 20 mil. korun zbývá pro rok 2023 městu ještě k dispozici dalších 35,8 mil. korun.

Základem příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy v objemu 247,6 mil. korun tvořící 72,9 % příjmů rozpočtu města, následují nedaňové příjmy v objemu 46,7 mil. korun tvořící 13,7 % příjmů rozpočtu města a neinvestiční dotace v objemu 41,1 mil. korun tvořící 12,1 % příjmů rozpočtu města.

V oblasti výdajů se město musí vyrovnat především s vysokými náklady na energie a nebývale vysokou inflací, běžné výdaje jsou rozpočtovány v objemu 291,3 mil. korun, což představuje 85,8 % výdajů rozpočtu, investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 48,2 mil. korun což je 14,2 % výdajů rozpočtu města v roce 2023. V případě, že by vlivem probíhající krize došlo k dalším negativním dopadům, bude město v první řadě hledat další úspory v běžných výdajích.

Město se nachází na začátku čtyřletého cyklu hospodaření nově zvoleného zastupitelstva města. To v praxi znamená, že se nyní jedná o stanovení priorit v oblasti investičních projektů, které by toto zastupitelstvo chtělo realizovat. Při jejich vlastní realizaci bude nutné využít další zdroje finančních prostředků, jako jsou dotace a úvěr. K tomu je třeba připomenout, že město v roce 2021 splatilo poslední splátku z úvěru přijatého v roce 2013, a tudíž nemá žádné závazky vyplývající ze smluv o úvěru či půjčce.

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta, jejímž předmětem je správa bytového a nebytového fondu města. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2023 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 24,2 mil. korun, celkovými náklady ve výši 23,6 mil. korun a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 0,6 mil. korun.

Michal Zima, vedoucí odboru finančního

Rozpočty města, včetně jejich plnění jsou zveřejněné na internetových stránkách města na adrese http://urad.vysoke-myto.cz/rozpocet a na internetových stránkách Ministerstva financí ČR https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00279773.