Třetí analýza odpadů z domácností

V pátek 10. září byla provedena další, v pořadí už třetí, analýza směsného komunálního odpadu z vybraných kontejnerů od bytových domů. Předchozí rozbory odpadů poukázaly na velké nedostatky v třídění domovních odpadů obyvateli vybraných bytových domů. Výsledky této zářijové analýzy byly již nepatrně lepší, přesto z celkového množství odpadu v kontejnerech na směsný komunální odpad tvořil přibližně 1/3 bioodpad, 1/3 papír, plast a kovy a 1/3 směsný komunální odpad, tedy jediný odpad skutečně patřící do černého kontejneru. Mimo tyto komodity se v kontejnerech nacházel i stavební odpad, dřevo či dokonce celá zadní řada sedaček z automobilu. Tyto odpady do kontejnerů na domovní odpad opravdu nepatří!

Síť sběrných nádob na tříděný odpad je ve Vysokém Mýtě, co se týká jejich množství i dostupnosti, na dobré úrovni a město ve spolupráci s technickými službami ji neustále rozšiřuje. Dále jsou v našem městě k dispozici dva sběrné dvory. Využívejte je, prosím, a do černého kontejneru dávejte jen ten odpad, který tam opravdu patří, pak bude čtrnáctidenní svoz dostačující pro všechny.

Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí