Třídit odpad je skutečně potřeba

S příchodem dubna se dostavily plánované a předem avizované změny v odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě. Především došlo ke změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu ukládaného do černých a kovových popelnic. Dosavadní týdenní svoz se změnil na čtrnáctidenní. Nově se tak směsný komunální odpad sváží každý sudý týden.

Změny v odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě vychází ze zákona o odpadech, podle kterého jsou občané povinni své odpady třídit, odděleně soustřeďovat a odevzdávat je do zařízení, které je určené pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu např. do výkupny a na sběrné dvory, či odpady odevzdávat na místa k tomu určená, a to na sběrná místa a do kontejnerů na tříditelné odpady po městě. Každý, kdo svůj odpad nevytřídí, se podle zákona o odpadech dopouští přestupku a zároveň také porušuje obecně závaznou vyhlášku města o systému nakládání s odpadem.

Veškerý odpad je nutné třídit, aby nedocházelo k hromadění nevytříděných komunálních odpadů putujících na skládky. Žádáme občany, aby neodkládali pytle s odpadem k nádobám na směsný komunální odpad, ani na sběrná místa ke kontejnerům. Nejenže to hyzdí okolí a vzhled města, ale také zde hrozí riziko uvolňování látek znečišťujících životní prostředí a kontaminace místa. Odpady mimo sběrné nádoby nebudou vyvezeny a budou řešeny jako černé skládky.

Ve Vysokém Mýtě je hustá síť sběrných míst, na která mohou občané odevzdat všechny běžné komunální odpady z domácností, jako je papír, plast, sklo, bio, kovy, textil, či jedné oleje a tuky. Dále mají občané v rodinných domech možnost třídit „od prahu domu“ do zdarma poskytnutých popelnice na plast, papír či bioodpad, které technické služby pravidelně vyváží. Veškeré odpady včetně nebezpečných či stavebních odpadů lze také odevzdat ve sběrných dvorech v ulici Průmyslová a v ulici ul. Kpt. Poplera. Pro bioodpady je možné využít i místní kompostárnu na Drábech.