Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty

Papír, sklo, plasty už třídí většina znás, někomu se vtomto ohledu daří lépe, jiní mají ještě značné rezervy. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem rozsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého znás, máme povinnost odpady třídit podle jejich vlastností (materiál, obsah nebezpečných látek apod.) a tak snimi i nakládat.Vdomácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou znejvětších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem jsou nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti, domácnosti.

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný. Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu (papíry, plasty, obalové materiály, textil a oděvy, bioodpad, sklo, kovy a další). Na tříděný sběr ve Vysokém Mýtě slouží barevné kontejnery a nádoby, dále sběrné dvory, kompostárna a výkupny druhotných surovin. Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru a obvykle končí svou pouť na skládce v Českých Libchavách.

O konkrétním nakládání s komunálním odpadem rozhoduje samotné město. „Pravidla hry“ stanovuje obecně závazná vyhláška, která je platná pro každého občana na jeho území.

V ní se dozvíte, jakým způsobem se ve Vysokém Mýtě nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Konkrétní termíny svozu se pak řídí harmonogramem svozu, který je každoročně aktualizován.

Dále mají obce a města ve své kompetenci také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

Odbor životního prostředí

Foto Iva Pokorná