Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto žádají o součinnost při aktualizaci odběratelských smluv

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto žádají o součinnost při aktualizaci odběratelských smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014, ukládá společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. povinnost provést nejpozději do 31. 12. 2023 aktualizaci všech odběratelských smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Všichni zákazníci společnosti, kteří uzavřeli smlouvu před datem 1. 1. 2014, obdrží v brzké době poštou návrh nové smlouvy s průvodním dopisem, kde budou požádáni o spolupráci při kontrole a doplnění všech údajů potřebných kuzavření smlouvy.

Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. dále upozorňuje, že smlouva se uzavírá vždy pouze s vlastníkem nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci. Pokud došlo ke změně ve vlastnictví připojené nemovitosti, je odběratel povinen změnu nahlásit osobně nebo písemně zákaznickému centru v sídle vodárenské společnosti. Kontakty na zákaznické centrum je možné najít na internetových stránkách společnosti www.vodovody-vm.cz/kontakty.

Vzhledem k velkému počtu smluv se bude jednat o náročný administrativní proces. Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. by proto chtěla všem zákazníkům předem poděkovat za součinnost, pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.

Ing. František Zima, jednatel společnosti