Výsledky prvního čtvrtletí ukázaly rezervy v třídění odpadů

Pokud chceme žít v čistotě jako moderní lidé, musíme změnit svůj přístup k třídění odpadů. Žijeme ve vyspělé době a jako obyvatelé střední Evropy se máme velmi dobře, což se projevuje i v naší spotřebě a sní související produkci odpadů. Jako společnost produkujeme stále více odpadů, a přestože řada spoluobčanů třídí, jako celek třídíme nedostatečně. Důkazem toho je i situace ve Vysokém Mýtě.

V loňském roce byla ve městě zahájena kampaň, která informovala obyvatele o připravovaných změnách, které nastanou v odpadovém hospodářství v roce 2021.  Pomineme-li ekologickou stránku věci, k tomuto kroku město přistoupilo z důvodu měnící se evropské i národní legislativy. Nový zákon o odpadech, který nabyl účinnost 1. ledna, stanovuje obcím, tj. jejím občanům, jaké procento odpadů musí v následujících letech připravit k recyklaci. Pomocí ekonomického nástroje, značně se navyšujícího poplatku za skládkování, se legislativa snaží, aby na skládky nebyly ukládány vytříditelné odpady.

To znamená, že pokud nezměníme naše dosavadní chování a nezačneme dostatečně třídit, bude nutné razantně navýšit poplatek za odpad, který je v současné době ve Vysokém Mýtě znatelně nižší než v okolních městech. Jedině pokud budeme všichni třídit, nebude jeho zvyšování tak citelné.

Ještě je třeba připomenout, že povinnost separovat vytříditelné složky odpadů jako papír, plast, sklo, bio apod.  není povinností novou, ale obsahoval ji už zákon minulý.

Město nepřistoupilo k novému systému svozu odpadu náhodně. Od roku 2016 běží ve Vysokém Mýtě pilotní projekt Třídění od prahu domu, kdy byl u rodinných domů zaveden čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu a měsíční svoz papíru a plastu. Z výsledků tohoto projektu je zřejmé, že pokud občané opravdu třídí, produkce směsného komunálního odpadu se pohybuje kolem hodnoty 1 l/osobu/den.

Obyvatelé v bytových i rodinných domech mají stejné potřeby. Lze tedy předpokládat, že by měli mít i stejnou produkci odpadů. Stejně jedí, nakupují zboží ve stejných obalech, navíc v rodinných domech produkují více bioodpadu ze zahrad, případně více odpadu z údržby domu. Je otázkou, zda občané v rodinných domech a bytových domech třídí stejně.

Pokud se vychází z toho, že stejné potřeby = stejné množství odpadů, měl by být pro bytové domy i při čtrnáctidenním svozu dostačující stávající počet kontejnerů 1100 l. Navíc došlo ke zvýšení frekvence svozu papíru a plastů z veřejně dostupných stanovišť, čímž se vlastně zvětší objem nádob na ukládání tříditelných komodit. Pokud bude papír a plast odkládán do modrého a žlutého kontejneru, bude více místa i v kontejnerech na komunální odpad. Ani svoz a likvidace těchto tříděných odpadů není zadarmo. Z toho důvodu není možné snížit poplatek za odpad při zavedení čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu.

První tři měsíce roku 2021 měly sloužit k tomu, aby si občané uvědomili, připomněli si a naučili se, co do kontejnerů na „zbytkový odpad“ mohou a nemohou odkládat. Pokud něco bylo špatně, dostali upozornění – samolepku na kontejner. Bohužel přechodné období nebylo využito dostatečně a důsledkem jsou přeplněné kontejnery. Zároveň je nutné dodat, že pokud do nádob na směsný komunální odpad budou občané dávat opravdu jen to, co tam patří, nebudou tam ukládat bioodpad, není nutné se obávat tlejících odpadů a z něho se šířícího zápachu. I tato problematika byla řešena v rámci pilotního projektu, například zápach z plen při svozu jednou za čtrnáct dnů, a obava se nepotvrdila.

V minulém týdnu byla provedena analýza odpadů z kontejnerů ze sídlištní zástavby, kde výsledky ve všech kontejnerech byly obdobné:

komodita objemová % poznámka
směsný komunální odpad 18 – 21 Jen tento odpad by měl být obsažen v černém kontejneru; v tomto odpadu bylo jen nepatrné množství roušek a respirátorů;
papír 16 – 20
plast 20 – 30
bioodpad 22 – 25 neskutečně plýtváme potravinami; ti co je vyhazují, by se měli zamyslet, kolik jich opravdu sní a kolik jich kupují;
kov 2 – 3
sklo 2 – 3 sklo je komodita, kterou třídíme docela dobře;
textil 8 – 12 některé vyhozené oděvy by se ještě daly v rámci charity využít, kdyby je původní vlastník odevzdal do kontejneru na starý textil;
baterie stopové množství kontejnery obsahovaly jen málo baterií, ale i ty představují hrozbu pro životní prostředí;
starý nábytek byl obsažen v jednom z kontejnerů.

Jak vyplývá z tabulky, obyvatelé sídlištní zástavby mají jako celek velké rezervy.  Pokud začnou důsledně třídit, nádoby na komunální odpad bude stačit vyvážet i s rezervou ve čtrnáctidenních intervalech.

Začátky bývají někdy těžké a občas dochází ke komplikacím, ale pokud se každý nebude snažit, pocítí dopad do svého rozpočtu všichni, ať bydlí v rodinných nebo bytových domech. Když umí třídit ve většině rodinných domů, dokážou to určitě i obyvatelé bytových domů. Stačí jen trochu více zodpovědnosti a úsilí.

Foto archiv město Vysoké Mýto