Vyhláška č. 1/2001 o ochranné deratizaci

Vyhláška č. 1/2001 Zastupitelstva města Vysokého Mýta o provádění speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 19. 6. 2001 dle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a vsouladu s § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Kochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění bude ve městě Vysokém Mýtě prováděna pravidelná speciální ochranná deratizace, tj.odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců. Termíny provádění speciální ochranné deratizace, včetně oprávněné osoby, která bude speciální ochrannou deratizaci pro Město Vysoké Mýto provádět, vyhlásí Rada města Vysokého Mýta způsobem obvyklým. Čl. 2 Speciální ochranná deratizace bude prováděna na území města Vysokého Mýta vobjektech a na pozemcích ve vlastnictví fyzických i právnických osob, vkanalizační síti a ostatních prostorách oprávněnou osobou, která se prokáže pověřením vydaným Městským úřadem Vysoké Mýto. Čl. 3 Každá fyzická a právnická osoba je povinna oprávněné osobě, provádějící speciální ochrannou deratizaci města, umožnit vstup na své nemovitosti či nemovitosti, knimž má jiné právo než vlastnické, za účelem provedení speciální ochranné deratizace. Každá fyzická a právnická osoba je dále povinna poskytnout oprávněné osobě, provádějící speciální ochrannou deratizaci města přiměřenou pomoc, pokud o ni oprávněná osoba požádá. Odstavec 1,2 neplatí pro fyzické a právnické osoby, kterým provede speciální ochrannou deratizaci ve vyhlášeném termínu jiná oprávněná osoba a tyto osoby předloží protokol o této deratizaci na MěÚ Vysoké Mýto v termínu, který je shodný sukončením speciální ochranné deratizace města. 4) Provedení speciální ochranné deratizace hradí vlastník, případně nájemce, uživatel nebo provozovatel objektů, prostor a zařízení. Čl. 4 Kontrolou této vyhlášky je pověřen Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad. Porušení povinnosti uložené tímto právním předpisem obce může být postihováno: jako přestupek dle § 29 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vplatném znění, spokutou až do výše 10.000,-Kč, jako porušení právního předpisu obce dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spokutou až do výše 200.000,-Kč. 3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta