Vyhláška č. 1/2002, kterou se mění vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 1/2002, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 16.12.2002 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění takto: V článku 3 odst. 1 zní: „(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 370,- Kč a je tvořena a) zčástky 126,- Kč za kalendářní rok a b) zčástky 244,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Skutečné náklady činily 3,007.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky což je počet ve výši 12 340.“ Čl. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta