Vyhláška č. 1/2004, kterou se mění vyhláška č.2/2003 o místním poplatku ze psů

  Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.září 2004 usnesením č. 145/04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. I Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku ze psů, se mění a doplňuje takto: V Čl. 3. se zrušuje písm. d) a dosavadní písm. e) se označuje jako d). Čl. II Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005 ………………. ………………. Ing. Martin Krejza Bohuslav Fencl místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: