Vyhláška č. 10/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Vysoké Mýto  
Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 13.prosince 2006 usnesením č. 197/06 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 
(1) Město Vysoké Mýto zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. c) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek).
(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Vysoké Mýto, odbor finanční (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.  
Čl.2 
Předmět poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,4b) kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Určení míst ve městě Vysokém Mýtě, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je obsaženo v příloze č. 1 této vyhlášky.  

Čl.3 
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 této vyhlášky.
Čl.4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena buď za každý započatý m2 a každý započatý den nebo paušální sazbou a činí:
1. za umístění zařízení sloužících k prodeji ovoce, zeleniny, potravin, květin, semen, sadby a stromků na určených tržištích1) 30,-Kč/m2/den 
2. za umístění zařízení sloužících k prodeji jiného zboží než zboží uvedeného v čl. 4 odst. 1 bod 1. na určených tržištích1) 50,- Kč/m2/ den  
3. za umístění prodejních zařízení sloužících k prodeji mimo určená tržiště1)  100,- Kč/ m2/ den  
4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení 1,-Kč/m2/měsíc
5. za umístění zboží před provozovnou do 10 m2  včetně jedné drobné (do 1 m2) informační tabule před provozovnou poplatníka paušální částka 500,-Kč/rok
6. za umístění reklamního zařízení 100,-Kč/m2/den  
7. provádění výkopových prácí 10,- Kč/m2/den  
8. za umístění stavebních zařízení při stavbách a rekonstrukcích kromě lešení 5,- Kč/m2/den  
9. za umístění lešení prvních 28 dní 1,- Kč/m2/den
10. za umístění lešení 29. den a následující 10,- Kč/m2/den
11. za umístění skládky po dobu delší než 24 hodin 10,- Kč/m2/den
12. za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí  paušální částka 500,- Kč/den
13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa
    a) v části města Vysoké Mýto – Město pro kategorii vozidel M1 a L2) paušální částka 25.000,- Kč/rok
    b) v ostatních částech města – pro kategorii vozidel M1 a L2)  paušální částka 4.000,- Kč/rok                                                – pro kategorii vozidel M2, M3 a N12) paušální částka 8.000,- Kč/rok
14. za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč/m2/den  
15. za užívání veřejného prostranství způsobem jiným než výše uvedeným 10,- Kč/m2/den  
(2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.  

Čl. 5 
Osvobození
Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno město Vysokého Mýta a městem Vysokým Mýtem zřízené příspěvkové organizace.
Čl.6
Splatnost
Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství.
Čl.7 
Poplatková a ohlašovací povinnost
(1) Poplatek se platí za každý započatý den užívání veřejného prostranství dle této vyhlášky. Za ukončení užívání se považuje den, kdy bylo prostranství uvedeno do původního stavu před užíváním, popř. předáno správci tohoto prostranství. U vyhrazených parkovacích míst a reklamních zařízení je poplatkovým obdobím kalendářní rok.

(2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku  užívání veřejného prostranství dle této vyhlášky nejpozději 15 dnů před vznikem poplatkové povinnosti.  Při oznámení vzniku poplatkové povinnosti, je-li poplatník fyzická osoba, je povinen uvést jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Je-li poplatník právnická osoba, je povinen uvést obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo a statutárního zástupce. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.8 
Sankce 
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.9
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl.10 
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.  

Čl.11 
Zrušovací ustanovení  
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek č. 3/2004, 4/2005 a 3/2006.  

Čl.12 

T ato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007.    

 Ing. František Jiraský, v.r.  Ing. Martin Krejza, v.r.
 místostarosta  starosta
                                                                                                                                                           

1) Vyhláška  č. 2/99 Městské rady Vysokého Mýta, kterou se vydává tržní řád
2) zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů