Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závaz ná vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Správu poplatku vykonává Městský úřad Vysoké Mýto (dále jen správce poplatku) a vřízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 2 Poplatník Poplatek platí fyzická osoba, která má vobci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící kindividuální rekreaci, ve které není hlášena ktrvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li ktéto stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 3 Sazba poplatku Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 370,- Kč a je tvořena zčástky 123,- Kč za kalendářní rok a zčástky 247,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,032.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky což je počet ve výši 12.300. Vpřípadě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží kindividuální rekreaci vprůběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek vpoměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby vpříslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně vprůběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 4 Osvobození Od poplatku jsou osvobozeni poplatník po dobu nepřetržitého pobytu vústavech zdravotní nebo sociální péče umístěných mimo město Vysoké Mýto pokud je nepřetržitý pobyt delší než šest měsíců, poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody, pokud je nepřetržitý výkon trestu delší než šest měsíců. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle písm. a) a b) tohoto článku povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Vpřípadě nároku na osvobození dle písm. a) tohoto článku, kdy poplatník není zobjektivních důvodů schopen nárok ve stanovené lhůtě uplatnit, je povinen ho uplatnit ihned poté co pominou důvody, pro které ho dříve uplatnit nemohl. Čl. 5 Splatnost Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.dubna a do 31. října. Čl. 6 Ohlašovací povinnost Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti vdůsledku změny trvalého pobytu vobci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen neprodleně ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti vdůsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci. Čl. 7 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Čl. 8 Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 9 Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková)povinnost vznikla. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 10 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka vjednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to zdůvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Čl. 11 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta