Vyhláška č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku a zeleni

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni)
 
Zastupitelstvo města Vysokého
Mýta se na svém zasedání dne  22.03.2006
usnesením č. 34/06 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni), se mění
takto:   V čl. 5 se odst. 2 zrušuje.      
 
Čl.
II
Účinnost
Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006
 
  Ing. Martin Krejza, v.r.  Bohuslav
Fencl, v.r.
  
  místostarosta  starosta