Vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 30.12.2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vsouladu sustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 (1) Město Vysoké Mýto zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. d) zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek ze vstupného. (2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Vysoké Mýto, odbor finanční (dále jen správce poplatku) a vřízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 2 Předmět poplatku (1) Poplatek ze vstupného (dále jen poplatek) se vybírá ze vstupného na kulturní. sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň zpřidané hodnoty, je-li vceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Čl. 3 Poplatník Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci, při níž dochází kvybírání vstupného pořádají. Čl. 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku ze vstupného činí z úhrnné částky vybraného vstupného: a) u kulturních akcí 1. s reprodukovanou hudbou - 20 % 2. s živou hudbou - 5 % 3. ostatní kulturní akce - 5% b) u prodejních a reklamních akcí - 20 % c) u sportovních akcí - 5 %. (2) Poplatek se neplatí zakcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Čl. 5 Osvobození Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny: a) kulturní a sportovní akce místního charakteru pořádané školami, místními dobrovolnými společenskými organizacemi, tělovýchovnými jednotami a spolky, příspěvkovými organizacemi města Vysokého Mýta aměstem Vysokým Mýtem, b) divadelní a filmová představení, c) akce, na které byla poskytnuta dotace města Vysokého Mýta. Čl. 6 Splatnost Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů od data provedení akci. Čl. 7 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení poplatku, zejména druh akce a účel použití výtěžku. Při oznámení vzniku poplatkové povinnosti je-li poplatník fyzická osoba, je povinen uvést jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Je-li poplatník právnická osoba, je povinen uvést obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo a statutárního zástupce. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky zjejí podnikatelské činnosti. (2) Poplatník je povinen při pořádání akce používat pouze vstupenky označené městem Vysokým Mýtem. Žádost o označení vstupenek se podává nejméně pět dní předem odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vysoké Mýto. Zaměstnanci zařazení do tohoto odboru mají právo kontroly, zda na uvedené akci jsou tyto městem Vysokým Mýtem označené vstupenky skutečně používány. Čl. 8 Sankce (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 9 (1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující kvyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, vněmž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 10 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka zdůvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 11 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta