Vyhláška č. 3/2006, kterou se mění vyhláška č. 4/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004
a vyhlášky č. 4/2005
 
Zastupitelstvo města Vysokého
Mýta se na svém zasedání dne 22. března 2006 usnesením č. 35/06 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. I
Obecně
závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004 a vyhlášky č. 4/2005, se mění a
doplňuje takto:  
V čl. 4. odst. (1) se
v bodech 1. a 2. vypouštějí slova „dočasných staveb a“.      
 
Čl.
II
Účinnost Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006    
 
 
 Ing. Martin Krejza, v.r.  Bohuslav
Fencl, v.r.
 místostarosta  starosta