Vyhláška č. 4/1999 o fondu oprav

Vyhláška č. 4/99 Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Městské zastupitelstvo Vysokého Mýta schválilo dne 10.11.1999 vsouladu s § 14 zákona č. 367/1990 Sb., vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Předmět úpravy 1) Město Vysoké Mýto vytváří účelový fond (dále jen fond), určený na poskytování účelově vázaných úvěrů na opravy obecního bytového fondu a na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ostatním vlastníkům obytných budov a bytů. 2) Předmětem úpravy této vyhlášky je zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a podmínky jeho použití. Článek 2 Zřízení fondu (1) Fond se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1999. (2) Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy uzavřené mezi městem a peněžním ústavem, která se po jejím podpisu stane přílohou č.1 této vyhlášky. Článek 3 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou: a) dotace a návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, b) příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich, c) částka z rozpočtu obce, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy, modernizaci a rozšíření obecního bytového fondu zvýšená o 3% p.a., d) úroky z bankovního účtu fondu, e) 50% výnosů zprodeje obytných domů a bytů zmajetku města počínaje rokem 2000, pokud výnos zprodeje obytných domů a bytů nebude použit na financování nové bytové výstavby. (2) Příjmy fondu mohou být : a) prostředky z rozpočtu města poskytnuté do fondu na základě rozhodnutí městského zastupitelstva, b) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř. jiného územního orgánu c) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob d) jiné příjmy (smluvní sankce za porušení účelovosti úvěrů, úroky zprodlení a pod.) (3) Případný zůstatek fondu, po splacení částky poskytnuté ze státního rozpočtu, bude použit na opravy bytového fondu ve vlastnictví města. Článek 4 Výdaje fondu (1) Výdaje fondu jsou : a) převody do rozpočtu města na krytí výdajů spojených sopravou, modernizací a rozšířením bytového fondu ve vlastnictví města. Na tento účel může být vynaloženo max. 50% zdrojů fondu v běžném roce a musí být vráceny do fondu spolu s úrokem ve výši 3% p.a., b) úvěry poskytnuté k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ostatním vlastníkům obytných budov a bytů. Na tento účel musí být vynaloženo min. 50% zdrojů fondu v běžném roce, c) výdaje spojené s vedením samostatného účtu fondu u peněžního ústavu. Článek 5 Podmínky použití prostředků fondu (1) Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané úvěry ( dále jen úvěry) vlastníkům obytných budov1) nebo bytů podle zvláštního zákona2) k úhradě nákladů na jejich opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (formou nástaveb nebo vestaveb). (2) Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města. Úvěry se poskytují na : obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového, elektrického nebo vytápění zobnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy, zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu, připojení na městskou kanalizaci, zřízení vodovodní přípojky, dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí, zateplení obvodového pláště domu, vybudování WC nebo koupelny vbytě, ve kterém dosud nebyla zřízena, vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou Jednotlivé druhy oprav, rekonstrukcí a modernizací lze slučovat. Úvěr nelze získat opakovaně u téhož domu nebo bytu. (3) Úvěr nemůže být poskytnut fyzické nebo právnické osobě, která má ke dni podání žádosti o úvěr závazky po lhůtě splatnosti vůči městu. (4) Žadatel může použít prostředky úvěru pouze k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (včetně nástaveb nebo vestaveb). V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr a uhradit sankci ve výši 20 % vyčerpaného úvěru. (5) Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše 100.000 Kč na jeden opravovaný, modernizovaný nebo nově postavený byt. Maximální výše úvěru pro vlastníky obytných domů s více než deseti byty je 1.000.000 Kč. Výše úvěru a výše splátek bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o úvěru. (6) Úroková sazba z úvěrů poskytovaných jiným vlastníkům obytných budov nebo bytů než město činí 5% p. a. v případě úvěru na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, 7% p. a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu. Příjemce úvěru, který bude v prodlení se splácením úvěru včetně úroků, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. (7) Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je - max. 3 roky v případě poskytnutí úvěru ve výši do 50.000 Kč - max. 5 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad 50.000 Kč - max. 7 let případě poskytnutí úvěru ve výši nad 50.000 Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, a počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o úvěru stanoven jako poslední termín čerpání úvěru. (8) Splácení úvěru včetně úroků bude zajištěno : - jedním ručitelem v případě úvěru do 50.000 Kč, - dvěma ručiteli v případě úvěru ve výši 50.000 - 200.000 Kč, - zřízením zástavního práva k nemovitosti v hodnotě min. 150% výše úvěru v případě úvěru ve výši nad 200.000 Kč. Na žádost příjemce úvěru může být zřízení zástavního práva k nemovitosti použito i k zajištění splácení úvěru ve výši do 200.000 Kč (9) Žadatel je povinen provádět opravy a modernizaci obytné budovy nebo bytu v souladu se stavebními předpisy. V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr a uhradit sankci ve výši 20 % vyčerpaného úvěru. Článek 6 Pravidla poskytování úvěru (1) Úvěry jsou poskytovány na základě výběrového řízení vyhlašovaného městským zastupitelstvem. (2) Úvěry se poskytují bezhotovostně prostřednictvím běžného účtu fondu zřízeného u Komerční banky, a.s. exp. Vysoké Mýto. Článek 7 Výběrové řízení (1) Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky podle čl. 5, odst. 2 a 3 mohou získat úvěr z fondu výhradně na základě výsledků výběrového řízení a na základě konečného schválení městským zastupitelstvem. Výběrovou komisi jmenuje městská rada. (2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce a obvyklým způsobem zveřejněny. Lhůta pro podání žádosti k účasti na výběrovém řízení se v podmínkách výběrového řízení stanoví v rozmezí od 21 do 35 dnů ode dne jejich zveřejnění. Žádosti došlé po této lhůtě budou uspokojeny vpořadí, ve kterém byly doručeny, do výše celkové částky která je kdispozici pro poskytování úvěrů. (3) Podmínky výběrového řízení vyhlášeného městským zastupitelstvem musí obsahovat: a) celkovou částku, která je k dispozici pro poskytování úvěrů b) účel, na který se poskytují úvěry, c) podmínky, které musí splňovat žadatel o úvěr, d) období, ve kterém budou úvěry poskytovány, e) obsah žádosti o úvěr a seznam požadovaných příloh, f) termín pro doručení žádosti, g) místo pro příjem žádostí. (4) Městský úřad vydá závazný formulář žádosti, který bude k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení. (5) Výběrová komise provede vyhodnocení žádostí a navrhne závěr výběrového řízení. Z výběrového řízení nelze vyloučit nikoho, kdo splní podmínky vyhlášené výběrovým řízením. (6) Podle § 36a odst. 1, písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, o konečném výběru žadatelů a výši poskytnutých úvěrů rozhodne svým usnesením městské zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smlouvy o úvěru. Proti usnesení městského zastupitelstva se není možno odvolat. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o úvěru. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud žadatel neuzavře smlouvu o úvěru do 30 dnů od doručení písemné výzvy. Článek 8 Smlouva o úvěru (1) S žadateli o úvěr, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, uzavře Město Vysoké Mýto smlouvu o úvěru. (2) Smlouva o úvěru bude obsahovat zejména tyto údaje : - identifikaci smluvních stran, - celkovou částku úvěru, - lhůtu splatnosti úvěru - režim splácení úroků a jistiny úvěru, - způsob splácení (hotovostní, bezhotovostní a pod.) - závazek dlužníka použít úvěr k dohodnutému účelu, - sankce za nedodržení podmínek smlouvy, - způsob ručení za úvěr. Článek 9 Závěrečná ustanovení (1) Poskytování úvěrů upravené touto vyhláškou podléhá kontrole městského zastupitelstva a dodržování účelovosti poskytovaných úvěrů i kontrole ministerstva pro místní rozvoj ČR. (2) Město bude o hospodaření s prostředky tohoto fondu informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření obce za předcházející rok. (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.prosince 1999. Ing. Martin Krejza Bohuslav Fencl zástupce starosty starosta Města Vysokého Mýta Města Vysokého Mýta ___________________________________________________________________________ 1) obytnou budovou se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy. 2) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů