Vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 30.12.2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vsouladu sustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 (1) Město Vysoké Mýto zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. c) zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek). (2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Vysoké Mýto, odbor finanční (dále jen správce poplatku) a vřízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 2 Předmět poplatku (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,4b) kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb azařízení sloužících pro poskytování prodeje aslužeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků ajiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa aužívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní areklamní akce nebo potřeby tvorby filmových atelevizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní aveřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. (2) Určení míst ve městě Vysokém Mýtě, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je obsaženo vpřílohách č. 1 a 2 této vyhlášky. Čl. 3 Poplatník Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným včl. 2 této vyhlášky. Čl. 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena buď za každý započatý m2 a každý započatý den nebo paušální sazbou a činí: 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících kprodeji ovoce, zeleniny, potravin, květin, semen, sadby a stromků na určených tržištích 30,-Kč/m2/den 2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících kprodeji jiného zboží než zboží uvedeného včl. 4 odst. 1 bod 1. na určených tržištích 50,- Kč/m2/ den 3. za umístění prodejních zařízení sloužících kprodeji mimo určená tržiště a za umístění reklamních zařízení 100,- Kč/ m2/ den 4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení 1,-Kč/m2/měsíc 5. za umístění zboží před provozovnou do 10 m2 včetně jedné drobné (do 1 m2) informační tabule před provozovnou poplatníka paušální částka 500,-Kč/rok 6. za umístění reklamního zařízení 100,-Kč/m2/den 7. provádění výkopových prácí 10,- Kč/m2/den 8. za umístění stavebních zařízení při stavbách a rekonstrukcích kromě lešení 5,- Kč/m2/den 9. za umístění lešení prvních 28 dní 1,- Kč/m2/den 10. za umístění lešení 29. den a následující 10,- Kč/m2/den 11. za umístění skládky po dobu delší než 24 hodin 10,- Kč/m2/den 12. za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí paušální částka 1500,- Kč/den 13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 3,- Kč/m2/den 14. užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč/m2/den (2) Poplatek se neplatí zakcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Čl. 5 Osvobození Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno město Vysokého Mýta aměstem Vysokým Mýtem zřízené příspěvkové organizace. Čl. 6 Splatnost Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství. Čl. 7 Poplatková a ohlašovací povinnost (1) Poplatek se platí za každý započatý den užívání veřejného prostranství dle této vyhlášky. Za ukončení užívání se považuje den, kdy bylo prostranství uvedeno do původního stavu před užíváním, popř. předáno správci tohoto prostranství. (2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství dle této vyhlášky nejpozději 15 dnů před vznikem poplatkové povinnosti. Při oznámení vzniku poplatkové povinnosti, je-li poplatník fyzická osoba, je povinen uvést jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Je-li poplatník právnická osoba, je povinen uvést obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo a statutárního zástupce. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky zjejí podnikatelské činnosti. Čl. 8 Sankce (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 9 (1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující kvyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, vněmž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 10 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka zdůvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 11 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o místních poplatcích ze dne 15.06.1995, ve znění vyhlášek č.1/1996 ze dne 14.03.1996 a č. 5/1996 ze dne 20.06.1996. Čl. 12 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta Čl. 2Čl. 3Čl. 4Čl. 6Čl. 7Čl. 9Čl. 11Čl. 12