Vyhláška č. 4/2004, kterou se mění vyhláška 2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

  Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 192/04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášk: Čl. I Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003 se mění takto: V článku 3 odst. 1 zní: „(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 420,- Kč a je tvořena a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,354.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky, což je počet ve výši 12 680. Jelikož tyto náklady převyšují částku 250,- Kč na poplatníka, je tato částka stanovena ve výši 250,- Kč.“ Čl. II Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: