Vyhláška č. 4/2005, kterou se mění vyhláška 4/2003 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003,  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 14.září 2005 usnesením č. 146/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. I Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004, se mění a doplňuje takto: Čl. 4. včetně nadpisu zní: „Čl. 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena buď za každý započatý m2 a každý započatý den nebo paušální sazbou a činí: 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji ovoce, zeleniny, potravin, květin, semen, sadby a stromků na určených tržištích                                                 30,-Kč/m2/den 2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji jiného zboží než zboží uvedeného v čl. 4 odst. 1 bod 1. na určených tržištích                                                                                 50,- Kč/m2/ den 3. za umístění prodejních zařízení sloužících k prodeji mimo určená tržiště                                                                       100,- Kč/ m2/ den 4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení                                                                               1,-Kč/m2/měsíc 5. za umístění zboží před provozovnou do 10 m2  včetně jedné drobné (do 1 m2) informační tabule před provozovnou poplatníka                                                                                               paušální částka 500,-Kč/rok 6. za umístění reklamního zařízení   100,-Kč/m2/den 7. provádění výkopových prácí                    10,- Kč/m2/den 8. za umístění stavebních zařízení při stavbách a rekonstrukcích kromě lešení                                                                       5,- Kč/m2/den 9. za umístění lešení prvních 28 dní            1,- Kč/m2/den                         10. za umístění lešení 29. den a následující                                                                       10,- Kč/m2/den 11. za umístění skládky po dobu delší než 24 hodin                                                                       10,- Kč/m2/den 12. za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí                                                                       10,- Kč/m2/den 13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                       3,- Kč/m2/den 14. za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                                       10,-Kč/m2/den 15. za užívání veřejného prostranství způsobem jiným než výše uvedeným                                                                       10,- Kč/m2/den (2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.“       Čl. II Příloha č. 1 vyhlášky 4/2003, kterou se stanoví veřejná prostranství ve Vysokém Mýtě se nahrazuje novou přílohou č. 1. Příloha obsahuje 13 listů formátu A1. Čl. III Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005               Ing. Martin Krejza, v.r.                                                                     Bohuslav Fencl, v.r.                 místostarosta                                                                                     starosta