Vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2005 veřejném pořádku a zeleni

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006,
kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a
k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006.
 
Zastupitelstvo
města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 13. září 2006, usnesením č. 141/06 usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.
1
Zrušuje
se obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a
k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006.
 
Čl. 2
Účinnost
Tato
obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2006.
 
 
Ing. Martin Krejza, v.r.
 Bohuslav
Fencl, v.r.
 místostarosta  starosta