Vyhláška č. 5/2003, kterou se mění vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 5/2003, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášky č. 1/2002. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 30.12.2003 rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášky č. 1/2002 se mění takto: 1. V článku 3 odst. 1 zní: „(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 390,- Kč a je tvořena a) zčástky 140,- Kč za kalendářní rok a b) zčástky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,311.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky, což je počet ve výši 12 375. Jelikož tyto náklady převyšují částku 250,- Kč na poplatníka, je tato částka stanovena ve výši 250,- Kč.“ 2. Včlánku 6 se vkládá nový odstavec 1, který zní: „(1) Poplatník podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Vznik poplatkové povinnosti se provádí vyplněním a odevzdáním formuláře „Prohlášení poplatníka kmístnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ správci poplatku. Podáním tohoto dokumentu je splněna registrační povinnost i povinnost podat přiznání kpoplatku.“ 3. Dosavadní odst. 1 a 2 včl. 6 vyhlášky se označují jako odstavce 2 a 3. 4. Článek 9 se zrušuje. Dosavadní články 10 a 11 se označují jako články 9 a 10. 5. Článek 7 zní: „Čl. 7 Sankce (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“ 6. Článek 8 zní: „Čl. 8 (1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující kvyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, vněmž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.“ Čl. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta