Vyhláška č. 7/2006 o závazných částech územního plánu města

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA  VYSOKÉHO  MÝTA
 
Č. 7/2006 ze dne 13.12.2006
 
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
 
V Y S O K É H O    M Ý T A
 
                Zastupitelstvo města Vysoké Mýto schválilo na svém zasedání dne 13.12.2006, v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Územní plán města Vysokého Mýta.  Dále se zastupitelstvo usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 tuto obecně závaznou vyhlášku
Část první
úvodní ustanovení
 
ČL. 1

Účel vyhlášky

 
(1)     Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje plné znění závazné části schváleného Územního plánu města Vysokého Mýta. 
(2)     Obecně závazná vyhláška stanoví zejména: 
–              účelové využívaní území obce ve smyslu schváleného územního plánu
–              regulaci stavební činnost tak, aby zájmy jednotlivých občanů, podniků a organizací nebyly v rozporu s dlouhodobými zájmy obce jako celku
–              zlepšovaní životního prostředí
–              zachovává historický obraz obce a jejich jednotlivých částí a přírodní prostředí v jejím území
–              stanovovat diferencované podmínky pro stavební činnost podle charakteru území

 

Čl. 2

Rozsah územní platnosti
(1)                 Vyhláška platí pro území řešené územním plánem, tzn. pro katastrální území Vysoké Mýto, Svařeň, Brteč, Vanice, Lhůta u Vysokého Mýta.
(2)                 Schválený územní plán je  platný do doby než bude nahrazen novou územně plánovací dokumentací v souladu s platnými předpisy.
(3)                 Stávající Směrný územní plán města Vysokého Mýta  pozbývá dnem platnosti tohoto nového Územního plánu města Vysokého Mýta platnosti.
Čl. 3
Závaznost vyhlášky
                Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.
 
Čl. 4
Vymezení pojmů
 
4.1. Závazné části územního plánu města Vysoké Mýto jsou vymezeny ve smyslu § 29 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které jsou dále upřesněny v § 18 vyhlášky č. 135/2001 následujícím způsobem: 
a) Urbanistická koncepce
b) Využití ploch a jejich uspořádání
c) Vymezení zastavitelného území
d) Omezení změn v užívání staveb
e) Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
f) Vymezení územního systému ekologické stability, návrh ochrany a obnovy krajinného rázu
g) Limity využití území
h) Plochy přípustné pro těžbu nerostů
i) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro asanace
 
4.2. Celé řešené území je dle funkčního využití jednotlivých ploch členěno na:
•       plochy s hlavní funkcí bydlení  B
•       bydlení hromadné (v bytových domech)  BH
•       bydlení rodinné předměstské  BP
•       bydlení smíšené venkovské  BV
 
•       plochy s hlavní funkcí městskou  M
•       plochy smíšené centrální  MC
•       plochy smíšené městské  MS
•       plochy občanské vybavenosti  MO
•       plochy komerční vybavenosti  MK
 
•       plochy s hlavní funkcí výroby a podnikání  V
•       výroba průmyslová  VP
•       výroba smíšená  VS
•       výroba zemědělská  VZ
•       smíšené plochy podnikatelských aktivit  VA
 
•       plochy s hlavní funkcí sportu a rekreace  R
•       plochy sportovních areálů  RS
•       plochy pobytové a krátkodobé rekreace  RR
 
•       plochy s hlavní funkcí dopravy  D
•       plochy dopravní  DP
•       plochy pro dopravu v klidu  DK
 
•       plochy s hlavní funkcí technické vybavenosti  T
•       plochy technické vybavenosti  TV
•       plochy sloužící likvidaci odpadů  TO
 
•       plochy s hlavní funkcí veřejná prostranství – městský parter  N
 
•       plochy s hlavní funkcí sídelní zeleně  Z
•       plochy veřejné zeleně  ZV
•       plochy doplňkové sídelní zeleně  ZS
•       plochy zahrad  ZZ
•       plochy izolační zeleně  ZI
 
•       plochy s hlavní funkcí krajinné zeleně  K
•       zeleň přírodní krajinná  KP
•       zeleň smíšená krajinná  KS
 
•       lesy  L
•       zemědělská půda  P
•       vodní plochy a toky  A
 
Členění území na plochy dle funkce je graficky vyznačeno v hlavním výkrese územního plánu.
 
4.3. Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití.
•       Přípustné využití – funkce, která ve stavbách a zařízeních vymezené funkční plochy převládá a určuje charakteristiky využití funkční plochy; funkce které doplňují funkci hlavní tak, aby funkční využití staveb a zařízení bylo optimální.
•       Nepřípustné využití – funkce, které jsou ve stavbách a zařízeních vymezené funkční plochy nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním, resp. obytném prostředí
 
4.4. Stavby, zařízení a využití neuvedené ani v jedné ze dvou výše uvedených kategorií jsou považovány za podmíněně přípustné za předpokladu, že stavební úřad při vyhodnocení konkrétních územních podmínek neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily.
 
4.5. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání.
 
4.6. Ochranné režimy jsou vymezeny a zásady regulace stanoveny pro systémy ÚSES.
 
4.7. Kromě ploch zajišťujících urbanistické funkce definuje územní plán tzv. extrazonální systémy – linie, procházející celým řešeným územím.
Jedná se o:
•       systém silniční dopravy
•       systém železniční dopravy
Pro tyto systémy nejsou stanoveny funkční regulativy. Jejich režim je definován především ve speciálních zákonech a vyhláškách (Zákon o drahách, Zákon o pozemních komunikacích…)
 
4.8. Pojmy k části využití ploch a jejich uspořádání
•       Pojem stavba je definován stavebním zákonem, § 139b
 
•       Zařízení je definováno pro potřeby územního plánu jako část stavby, využitá pro jinou funkci než převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy
 
•       Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 2 n.p. s podkrovím
 
•       Občanská vybavenost – slouží k uspořádání potřeb a zájmů občanů a společnosti v místním i širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící:
•       jako služby: obchodu, veřejnému stravování, přechodnému ubytování, servisním a opravárenským službám, komunálním službám
•       veřejné správě a administrativě
•       školství
•       zdravotnictví a sociální péči
•       kultuře a informacím
•       duchovním službám (církvím a náboženstvím)
 
•       Komerční vybavenost – plochy specializované výseče služeb občanské vybavenosti. Slouží především obchodu a službám v koncentrované formě, s vyššími výměrami prodejních ploch bez omezení horní hranice jejich rozsahu.
 
•       Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu se samosprávou a státní správou
 
•       Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a kanceláře firem, samostatných podnikatelů, advokátů
 
•       Definice staveb pro výrobu vychází z § 3 odst. i vyhl. č. 137/98 Sb., další rozlišení funkčních regulativů je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:
•       Výroba lehká – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů.
•       Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.
 
•       Skladování a logistika:
•       skladování a manipulace s materiály v rozsahu, který není přípustný v jiných funkčních plochách z důvodů nadměrné dopravní zátěže (četnost jízd, tonáž vozidel) a z toho plynoucího nadměrného zatěžování území hlukem, prachem, vibracemi. Vlastní provoz uvnitř areálů nevyvolává negativní dopady, přesahující hranice areálů
•       Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli
 
•       Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem
 
•       Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny takto:
•       garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem
•       garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd
Jsou buď samostatnými objekty nebo jsou vestavěny (přistavěny) k objektům s jiným účelem.
 
•       Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé)
 
•       Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla… (spíš krátkodobé)
 
•       Pobytová rekreace – stavby či zařízení, umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností přenocování, stravování s hygienickým zázemím.
      Dle vlastnictví jde o rekreační stavby:
•       individuální
•       sloužící zájmové skupině obyvatel (skauti, zaměstnanci…)
•       komerčně využívané
 
Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, exotické ptactvo
 
Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího  zpracování či odstraňování (likvidace)
 
Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap….. z provozované činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad normovou hodnotu příslušných hygienických předpisů
 
Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla či obce – pro více sídel ve spádové oblasti, pro region
Část druhá
Závazná část
 
Čl. 5
Urbanistická koncepce
 
Pro zpracování ÚPO jsou vymezovány tyto zásady urbanistické koncepce:
•       plošně a funkčně bude rozvíjeno především sídelní město Vysoké Mýto včetně přilehlé místní části Lipová. Město bude nadále udržovat kompaktnost zástavby. Rozvíjeny budou zejména funkce bydlení, výroby a služeb; zvyšován bude podíl ploch občanské vybavenosti a městských funkcí, především v kompaktně zastavěném území budou postupně nahrazovat výrobní funkce nevyužívaných areálů. Budou navrženy rozvojové plochy pro volnočasové aktivity.
•       ostatní sídla budou rozvíjena vesměs pro funkci bydlení, především ve vazbě na hranice současně zastavěného území, ve stavebních mezerách a na volných plochách uvnitř současně zastavěného území. Ve vazbě na existující výrobní areály jsou navrženy plochy pro rozvoj smíšené výroby.
•       pro rozvoj jednotlivých sídel jsou navrženy hranice budoucího rozvoje tak, aby postupující urbanizace nepoškodila krajinný ráz řešeného území
•       barierami kompaktního územního rozvoje bude trasa obchvatu I/35 (resp. R 35) západně od města a niva řeky Loučné severovýchodně od města. Rozvoj překračující Loučnou bude vázán na trasu kom. II/357, nebude však vytvářet kontinuální zástavbu, ale územně oddělené lokality rodinného bydlení s výraznými dělícími plochami zeleně.
•       kromě trasy obchvatu je pro zklidnění průjezdu centrem města navržena změna organizace dopravy
•       postupnou obnovou ekologické stability řešeného území bude zvýšena přírodní hodnota řešeného území, rozšířením a provázáním tras pěších a cyklistických stezek budou zkvalitněny a rozšířeny podmínky pro rekreaci v přírodě
•       respektovány a chráněny budou veškeré hodnoty historické, přírodní a urbanistické
•       měřítko, tvarosloví, materiálové i barevné řešení nových či upravovaných staveb a souborů staveb bude vycházet buď z charakteru lokalit nebo budou výsledkem prověření podrobnější dokumentací
•       stavby pro bydlení rodinné nepřesáhnou 2 n.p.; stavby bytových domů nepřesáhnou 6 n.p., na okrajích zástavby či na okrajích funkčních ploch sousedících s rodinným bydlením nepřesáhnou 4 n.p.
 
Čl.6
Využití ploch a jejich uspořádání
 
b.1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání.
Při povolování těchto staveb budou zohledněny místní podmínky urbanistické, hygienické, ekologické a technické.
Kromě vymezeného funkčního využití přípustného a nepřípustného existují stavby a opatření,  které žádnému z těchto vymezení neodpovídají. Ty lze považovat za výjimečně přípustné a lze je individuálně povolit, pokud nevyvolávají ohrožení a nepřípustné zatížení území, nejsou v rozporu s hlavní přípustnou funkcí zóny, nejsou v rozporu s právními předpisy a správním rozhodnutími.
Funkční využití území a ploch je vymezeno hlavním výkresem Územního plánu města Vysoké Mýto, č. B.1,  měřítku 1 : 5 000 a definováno základními funkčními regulativy.
 
b.2. Členění na funkční plochy a podmínky jejich využití:
 
Plochy s hlavní funkcí bydlení   B
 
B y d l e n í    h r o m a d n é   BH 
Slouží:
bydlení ve vícepodlažních bytových domech s možností integrace zařízení základní občanské vybavenosti, případně jednotlivými objekty základní občanské vybavenosti a technické vybavenosti
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       stavby pro bydlení vícepodlažní
•       stavby pro bydlení vícepodlažní, s integrovanou občanskou vybaveností
•       stavby a zařízení pro sociální účely a přechodné bydlení
•       stavby a zařízení pro obchod a služby – prodejní plocha do 2000 m2
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování
•       stavby a zařízení pro školství a kulturu
•       stavby a zařízení zdravotnická
•       stavby a zařízení pro sport a relaxaci
•       zařízení pro služby a výrobní služby bez negativních vlivů na životní prostředí o podlahové ploše do 200 m2
•       účelové komunikace pro motorovou dopravu, pěší a cyklisty
•       místní obslužné komunikace
•       odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily
•       garáže integrované do objektů
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
•       stavby a zařízení technického vybavení
•       zařízení provozního vybavení staveb
•       veřejná WC
•       veřejná zeleň
•       nekrytá sportoviště a dětská hřiště
•       vodní prvky, drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro výrobu průmyslovou a lehkou
•       stavby pro výrobní služby s negativními dopady na  životní prostředí
•       odstavné plochy a garáže pro nákladní vozidla a autobusy
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky
•       stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů
•       zemědělské stavby
•       zahradnictví
•       stavby a zařízení pro dopravu a technickou vybavenost s negativními  dopady na životní a obytné  prostředí
•       čerpací stanice pohonných hmot
 
B y d l e n í    r o d i n n é   p ř e d m ě s t s k é   BP 
Slouží:
téměř výhradně k bydlení
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       rodinné domy se zahradami a stavbami plnícími funkci doplňkovou
•       stavby a zařízení pro služby a maloobchod – do 400 m2 prodejní plochy
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování
•       veřejná zeleň, izolační a doprovodná zeleň
•       dětská hřiště, drobná architektura
•       parkovací plochy sloužící obsluze území
•       obslužné a přístupové komunikace, pěší cesty a chodníky
•       stavby a zařízení technického vybavení obce
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro výrobu lehkou a zemědělskou
•       stavby pro výrobní služby s negativními dopady na životní a obytné prostředí
•       hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky
•       stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 
B y d l e n í    s m í š e n é   v e n k o v s k é    BV
Slouží:
převážně bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i dalších výrobních aktivit
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty s okrasnými a užitkovými zahradami a chovem hospodářského zvířectva
•       stavby a plochy pro výrobní služby, které negativně nepůsobí na životní a obytné prostředí sídla
•       stavby a zařízení pro služby a maloobchod do 400 m2 prodejní plochy
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování
•       stavby pro ubytování v soukromí, agroturistika
•       stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
•       dětská hřiště
•       drobné plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
•       obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
•       parkovací plochy sloužící obsluze území
•       stavby a zařízení technického vybavení
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
       Nepřípustné využití:
•       vícepodlažní obytné domy
•       stavby a plochy pro lehkou výrobu
•       stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí
•       stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
•       hromadné garáže
Plochy s hlavní funkcí městskou   M
 
P l o c h y    s m í š e n é   c e n t r á l n í    MC
Slouží:
zařízením občanské vybavenosti a bydlení; u jednoúčelových objektů převažuje občanská vybavenost
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby pro bydlení s integrovanou vybaveností v parteru
•       stavby a zařízení pro maloobchod do 1000 m2 prodejní plochy
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování
•       stavby a zařízení pro nevýrobní služby
•       stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu
•       stavby a zařízení pro kulturu a školství, společenské aktivity
•       stavby a zařízení pro církevní účely
•       stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby
•       obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
•       parkovací plochy pro osobní automobily, odstavné plochy pro automobily
•       veřejná prostranství, veřejná zeleň
•       drobná architektura
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
•       veřejná WC
•       Nepřípustné využití:
•       vícepodlažní čistě obytné domy
•       stavby a plochy pro průmyslovou a lehkou výrobu
•       stavby a plochy pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
•       stavby a plochy pro zemědělskou výrobu
•       stavby a plochy pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím
•       stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
•       řadové garáže, hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a autobusy
•       stavby a zařízení dopravní a technická, s negativními vlivy na životní a obytné prostředí
 
P l o c h y    s m í š e n é    m ě s t s k é    MS  
Slouží:
službám obyvatelstvu (občanská vybavenost, výrobní služby) v kombinaci s bydlením v převážně víceúčelových objektech
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•      s výjimkou ploch zasažených negativními vlivy z dopravy u stávajících i navrhovaných komunikací ( např. plochy b.35/p, b.36/p a b.58/z):
•       stavby pro bydlení s integrovanou vybaveností v parteru
•       stavby pro čisté bydlení
•       stavby a zařízení pro přechodné ubytování
•       stavby pro maloobchod – do 1000 m2 prodejní plochy
•       v plochách přestavbových po zrušené výrobě:
•       stavby pro obchod s neomezenou prodejní plochou
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování
•       stavby a zařízení pro služby
•       stavby a zařízení pro výrobní služby na bázi řemesel
•       stavby a zařízení pro sociální péči
•       stavby a zařízení pro společenské aktivity
•       obslužné a účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
•       odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily a autobusy
•       veřejná zeleň, veřejná prostranství
•       dětská hřiště
•       drobná architektura
•       stavby a zařízení pro krátkodobá shromažďování domovního odpadu
•       veřejná WC
•       Nepřípustné využití:
       v plochách zasažených negativními vlivy z dopravy u stávajících i navrhovaných komunikací:
•       stavby pro bydlení s integrovanou vybaveností v parteru
•       stavby pro čisté bydlení
•       stavby pro přechodné ubytování
•       stavby pro zdravotní a sociální péči
•       stavby pro školní a předškolní výchovu
•       stavby pro výrobu lehkou, průmyslovou a zemědělskou
•       stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
•       hromadné garáže, garáže pro nákladní automobily
•       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
 
P l o c h y    o b č a n s k é    v y b a v e n o s t i   MO
Slouží:
pro občanskou vybavenost nadmístního významu, tvořenou převážně monofunkčními areály
Funkční regulativ:
       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení pro školství
•       stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby
•       stavby a zařízení pro obchod do 4000 m2 prodejní plochy
•       stavby a zařízení pro služby
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování
•       stavby a zařízení pro administrativu, peněžnictví, veřejnou správu
•       stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity
•       účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
•       místní obslužné komunikace
•       odstavné a parkovací plochy osobních automobilů
•       manipulační plochy dopravní obsluhy
•       garáže pro služební vozidla
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
•       veřejná, izolační a doprovodná zeleň
•       užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a sociálních služeb
•       dětská hřiště
•       sportovní hřiště ve školních areálech
•       drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou, lehkou a zemědělskou
•       stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
•       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
•       stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními dopady na životní a obytné prostředí
•       řadové garáže, hromadné garáže – s výjimkou integrovaných do objektů
 
P l o c h y    k o m e r č n í    v y b a v e n o s t i   MK
Slouží:
občanské vybavenosti komerční převážně v monofunkčních stavbách či areálech
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení pro obchod bez omezení prodejní plochy
•       stavby a zařízení pro služby a výrobní služby na bázi řemesel
•       stavby a zařízení pro veřejné stravování
•       stavby a zařízení pro administrativu
•       stavby a zařízení pro skladování, prodejní sklady, manipulační plochy
•       stavby – včetně venkovních ploch – sloužící sezónní nabídce zboží
•       stavby a zařízení technického vybavení
•       stavby provozního vybavení staveb
•       parkovací plochy osobních automobilů
•       hromadné vícepodlažní parkingy
•       odstavné plochy nákladních automobilů zásobování
•       účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
•       místní obslužné komunikace
•       stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů
•       veřejná WC
•       veřejná prostranství, veřejná zeleň, vodní prvky
•       benzinové čerpací stanice
•       drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou, lehkou a zemědělskou
•       stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
•       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
•       stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními dopady na životní a obytné prostředí
 
Plochy s hlavní funkcí výroby   V
 
V ý r o b a    p r ů m y s l o v á   VP
Slouží:
výrobě, skladování a manipulaci s materiály. Zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají významné nároky na přepravu, negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních objektů.
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení pro výrobu lehkou a výrobní služby
•       stavby a zařízení pro stavební činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních prvků
•       stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl
•       stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
•       stavby a zařízení pro komunální provozy, dopravní a technické služby
•       stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást výrobních areálů
•       stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy
•       stavby a zařízení pro administrativu
•       stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování, zdravotnickou péči
•       stavby a zařízení pro nakládání s odpady
•       pro plochy obalovny:
•       stavby a zařízení pro výrobu obalovaných směsí
•       skladovací a manipulační plochy kameniva a ropných či jiných materiálů, nezbytných pro výrobu
•       účelové komunikace
•       odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla
•       garáže jednotlivé i hromadné, služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel
•       veřejná a izolační zeleň
•       drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí, přesahujícími hranice areálů
•       stavby pro zemědělskou výrobu
•       stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních)
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       stavby a zařízení pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
 
V ý r o b a    s m í š e n á   VS
Slouží:
především pro drobnou řemeslnou výrobu a výrobní služby, nemají velké nároky na přepravu a negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů
Funkční regulativ:
       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení lehké výroby v malém rozsahu produkce a využívaných ploch
•       stavby a zařízení výrobních služeb a drobné řemeslné výroby
       stavby a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl
•       stavby a zařízení pro obchod jako součást areálu
•       stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulační plochy
•       trvalé stavební dvory
•       pro plochy dobývacího prostoru:
•       stavby a zařízení pro těžbu cihlářské suroviny
•       stavby a zařízení pro autobazary, autopůjčovny
•       stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu
•       stavby pro stravování zaměstnanců
•       stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí zaměstnanců
•       stavby a zařízení technického a provozního vybavení
•       stavby a zařízení pro nakládání s odpady
•       účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
•       stavby a plochy hromadné dopravy
•       odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů
•       garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla
•       zahradnictví
•       izolační zeleň
•       veřejná zeleň
•       veřejná prostranství
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí
•       stavby a zařízení pro obchod nad 4000 m2 prodejní plochy
•       stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních)
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       stavby a zařízení pro školství, sociální péči, kulturu
•       stavby a zařízení pro zemědělství
 
V ý r o b a    z e m ě d ě l s k á   VZ
Slouží:
smíšené, převážně zemědělské výrobě rostlinné a živočišné
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva
•       stavby a zařízení pro úpravu a skladování zemědělských plodin
•       stavby a zařízení pro úpravu a skladování krmiv a hnojiv
•       hnojiště a silážní jámy
•       stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních prostředků
•       skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
•       stavby a zařízení výroby lehké
•       stavby a zařízení výrobních služeb
•       stavby a zařízení pro nakládání s odpady
•       účelové komunikace
•       provozní čerpací stanice PHM v areálu
•       izolační zeleň, veřejná zeleň
•       Nepřípustné využití:
•       stavby a zařízení pro bydlení – s výjimkou bytů služebních (pohotovostních)
•       stavby a zařízení pro občanskou vybavenost
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
 
S m í š e n é   p l o c h y   p o d n i k a t e l s k ý c h   a k t i v i t   VA
Slouží:
výrobním službám a výrobě v malém rozsahu produkce bez velkých nároků na přepravu, bez negativních dopadů na životní prostředí, spolu s bydlením, především majitelů provozoven, resp. bydlením pohotovostním
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby pro bydlení – rodinné, resp. integrované s vybaveností
•       stavby a zařízení výrobních služeb a řemeslné výroby
       stavby a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl 
•       stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulační plochy
•       autobazary, autopůjčovny
•       zahradnictví
•       rybochovná zařízení
•       stavby a zařízení pro obchod jako součást areálů – prodejní sklady, vzorkové prodejny
•       stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí a stravování zaměstnanců
•       stavby a zařízení pro nakládání s odpady
•       účelové komunikace
•       odstavné a parkovací plochy pro osobní, nákladní a speciální vozidla
•       garáže jednotlivé i hromadné, osobních, nákladních a speciálních vozidel
•       veřejná a izolační zeleň
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí
•       stavby pro občanskou vybavenost
•       stavby a zařízení pro zemědělství
Plochy s hlavní funkcí sportu a rekreace   R
 
P l o c h y    s p o r t o v n í c h    a r e á l ů    RS
Slouží:
pro výkonnostní, organizovaný i rekreační sport
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení pro sport se speciálním vybavením:
•       nekrytá: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště, motoristické areály, areály vodních sportů
•       krytá: např. víceúčelové haly, bazény, tělocvičny, fitcentra
•       tribuny, hlediště, zařízení sloužící divákům
•       sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků
•       stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci
•       stavby a zařízení provozního vybavení – např. u bazénu technologie čištění ap.
•       parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily, autobusy
•       stavby a zařízení pro technickou vybavenost a speciální mechanizmy
•       pobytové louky, veřejná zeleň
•       dětská hřiště
•       Nepřípustné využití:
•       stavby a zařízení pro bydlení – s výjimkou bytů služebních
•       stavby a zařízení pro výrobu a výrobní služby
•       stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
•       zemědělská rostlinná výroba
•       stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadu
•       garáže
 
P l o c h y    p o b y t o v é   a    k r á t k o d o b é    r e k r e a c e    RR
Slouží:
rekreaci ve vyčleněných lokalitách
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití hlavní:
•       stavby pro individuální pobytovou rekreaci
•       stavby a plochy pro skupinovou zájmovou nebo komerčně provozovanou rekreaci ve stávajících objektech
•       zahrádkářské chatky
•       altány, přístřeší, sklady sloužící hlavní funkci plochy
•       plochy izolační a doprovodné zeleně
•       plochy okrasných a užitkových kultur v plochách zahrádek
•       sportovní hřiště nekrytá, s přírodními povrchy
•       pro plochy kempu:
•       plochy s vybavením pro umístění stanů
•       plochy s vybavením pro umístění karavanů
•       stavby pro přechodné ubytování
•       stavby a zařízení pro obchod do 100 m2
•       stavby a zařízení veřejného stravování
•       stavby a zařízení hygienického a provozního zázemí
•       parkoviště
•       komunikace pěší a cyklistické
•       komunikace účelové pro motorová vozidla
•       vodní plochy
•       stavby a zařízení technického a provozního vybavení, sloužící obsluze území
•       oplocení jako stavba v plochách zastavěných a v plochách navazujících na zastavěná území
       Nepřípustné využití:
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a na rekreační kvalitu prostředí
•       oplocení jako stavba ve volné krajině
 
Plochy s hlavní funkcí dopravy   D
 
P l o c h y    d o p r a v n í   DP
Slouží:
zajištění provozu, technického zázemí, výcviku všech druhů dopravy v území
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       logistická centra
•       záchytná parkoviště
•       autobusová nádraží
•       letiště
•       dopravní cvičiště
•       garáže, hangáry, odstavné a parkovací plochy dopravních prostředků, jako součást dopravních areálů
•       servisy, opravny, zkušebny, myčky
•       dílny a rampy
•       čerpací stanice pohonných hmot
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a zbožím
•       stavby a zařízení provozního zázemí, sociální a hygienická zařízení, provozní sklady
•       stavby a zařízení technické a technologické vybavenosti
•       stavby a zařízení pro administrativu
•       informační zařízení
•       veřejná WC
•       účelové komunikace pro motorová vozidla, cyklisty a pěší
•       veřejná a izolační zeleň
•       drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro bydlení
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       stavby a zařízení pro výrobu lehkou a zemědělskou
 
P l o c h y    p r o   d o p r a v u   v   k l i d u   DK
Slouží:
dlouhodobému i krátkodobému odstavování motorových vozidel
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       parkovací domy
•       garáže hromadné, vícepodlažní
•       garáže řadové
•       parkoviště
•       opravny, dílny, rampy, myčky – jako součást areálů sloužících dopravě v klidu
•       stavby a zařízení pro skladování – jako zázemí areálů sloužících dopravě v klidu
•       stavby a zařízení provozního zázemí, sociální a hygienická zařízení, provozní sklady
•       stavby a zařízení technické a technologické vybavenosti
•       stavby a zařízení pro administrativu
•       informační zařízení
•       veřejná WC
•       účelové komunikace pro motorová vozidla, cyklisty a pěší
•       veřejná a izolační zeleň
•       drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro bydlení
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       stavby a zařízení pro výrobu lehkou a zemědělskou
 
Plochy v hlavní funkci technické vybavenosti   T
 
P l o c h y    t e c h n i c k é    v y b a v e n o s t i   TV
Slouží:
pro transport či úpravu medií technické infrastruktury (pitná voda, el. energie, zemní plyn, telekomunikace a radiokomunikace)
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou
•       stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi (elektro, plyn)
•       stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
•       stavby a zařízení provozního vybavení
•       odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
•       garáže pro služební automobily a speciální vozidla
•       účelové komunikace
•       veřejná a izolační zeleň
•       Nepřípustné využití:
•       stavby pro bydlení
•       stavby a zařízení pro občanskou vybavenost
•       stavby a zařízení pro zemědělství
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       čerpací stanice pohonných hmot
 
P l o c h y    s l o u ž í c í   o d s t r a ň o v á n í   o d p a d ů   TO
Slouží:
odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly, separaci, recyklaci, krátkodobému ukládání komunálního odpadu, krátkodobému shromažďování nebezpečného odpadu
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a produktů čištění
•       separační dvory, zabezpečené plochy pro krátkodobé shromažďování nebezpečných odpadů
•       stavby a plochy provozoven zajišťujících recyklaci využitelných složek odpadů
•       stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
•       stavby a zařízení provozního vybavení
•       odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
•       garáže pro služební automobily a speciální vozidla
•       účelové komunikace
•       veřejná a izolační zeleň
•      Nepřípustné využití:
•       stavby pro bydlení
•       stavby a zařízení pro občanskou vybavenost
•       stavby a zařízení pro zemědělství
•       stavby a zařízení pro sport a rekreaci
•       čerpací stanice pohonných hmot
 
Plochy s hlavní funkcí veřejná prostranství – městský parter   N
Slouží:
jako veřejně přístupné území zejména městského centra sloužící především pěší komunikaci, krátkodobému odpočinku, prezentaci, estetickému zvýraznění i společenskému využití atraktivity města
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       plochy náměstí
•       drobné upravené plochy sloužící odpočinku a pěší komunikaci
•       komunikace s prioritou pěšího provozu
•       městský mobiliář
•       drobná architektura a vodní prvky
•       veřejná zeleň
•       veřejná WC
•       účelové komunikace sloužící obsluze funkční plochy a ploch sousedících parkovišť
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby, které neslouží obsluze funkční plochy
 
Plochy v hlavní funkci sídelní zeleně   Z
 
P l o c h y    v e ř e j n é    z e l e n ě   ZV
Slouží:
veřejné zeleni, která je součástí městského či venkovského prostředí a její rozvoj je ovlivněn především zahradnickou péčí a údržbou
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       parkové porosty okrasné a přírodní
•       dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové sadovnické porosty
•       trvalé travní porosty
•       dětská hřiště
•       sakrální stavby
•       odpočívadla, altány
•       veřejná WC
•       komunikace pěší
•       komunikace účelové pro motorová vozidla
•       odstavné a parkovací plochy osobních automobilů
•       drobná architektura, vodní prvky
•       doplňková charakteristika ploch hřbitovů:
•       hroby a hrobky
•       urnové háje, kolumbária
•       rozptylové a vsypové louky
•       technické a provozní zázemí hřbitova
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 
P l o c h y    d o p l ň k o v é   s í d e l n í    z e l e n ě   ZS
Slouží:
veřejné zeleni, která je součástí obytného prostředí a její funkce je především estetická a izolační
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové sadovnické porosty
•       trvalé travní porosty
•       dětská hřiště
•       sakrální stavby
•       odpočívadla, altány
•       komunikace pěší, komunikace účelové
•       drobná architektura, vodní prvky
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
•       zemědělská výroba
 
P l o c h y    z a h r a d    ZZ
Slouží:
produkci okrasné a užitkové zeleně, krátkodobé rekreaci
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       plochy okrasných a užitkových přírodních kultur
•       izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
•       trvalé travní porosty
•       dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
•       přístřešky a altány
•       stavby sloužící funkci hlavní, resp. funkci stavby pro bydlení, ke které přiléhají
•       účelové komunikace
•       vodní plochy
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
•       oplocení jako stavba – ve volné krajině
 
Z e l e ň    i z o l a č n í    a    d o p r o v o d n á   ZI
Slouží:
jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach …); zeleň lemující liniové prvky v území (podél komunikací, vodotečí)
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy
•       dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů
•       pěší komunikace
•       cyklistické stezky
•       technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby, které nesouvisejí s přípustným využitím
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí
 
Plochy s hlavní funkcí krajinné zeleně   K
 
Z e l e ň    p ř í r o d n í    k r a j i n n á   ( k r a j i n o t v o r n á )   KP 
Slouží:
jako základní systém krajinného prostředí, který je dál rozvíjen uplatněním přirozených procesů a mechanizmů
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       přirozené dřevinné porosty skupinové a soliterní s podrostem bylin a keřových porostů
•       extenzivní staré sady
•       travnaté porosty, květnaté louky
•       mokřady a prameniště
•       vegetace říčních a poříčních niv
•       břehová a doprovodná vegetace vodotečí a říčních niv
•       stabilizační vegetace svahů
•       pěší, cyklistické a jezdecké stezky
•       účelové komunikace
•       technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území
•       sakrální stavby, drobná architektura
       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby a využití ploch nesouvisející s přípustným využitím
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
 
Z e l e ň    s m í š e n á    k r a j i n n á   KS
Slouží:
jako rozptýlená zeleň v krajině
Funkční regulativy:
•       Přípustné využití:
•       travnaté porosty, květnaté louky
•       dřevinné porosty skupinové a soliterní s keřovými porosty
•       stabilizační vegetace svahů a mezí
•       břehová a doprovodná vegetace vodotečí
•       pěší, cyklistické a jezdecké stezky
•       účelové komunikace
•       technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území
•       sakrální stavby, drobná architektura
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby a využití ploch nesouvisející s přípustným využitím
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
 
Lesy (plochy určené k plnění funkcí lesa podle § 2 zák.č. 298/1995 Sb.)   L
 
Slouží:
pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního určení. Ucelené komplexy lesů plní vůči sídlům specifické funkce ochranné, estetické i rekreační
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
•       lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
•       účelové komunikace pro speciální motorová vozidla sloužící obsluze lesních ploch
•       pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
•       malé vodní plochy a toky
•       stavby a zařízení sloužící obsluze ploch
•       stavby a zařízení technického vybavení
•       drobná architektura, sakrální stavby
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s přípustným využitím
•       stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
•       nové stavby pro individuální rekreaci
 
Zemědělský půdní fond   P
Slouží:
hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat
Funkční regulativ:
•       Přípustné využití:
•       orná půda
•       intenzivně využívané travní porosty – louky a pastviny
•       trvalé kultury – sady, zahrady
•       účelové komunikace pro motorová a speciální vozidla
•       pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
•       liniové a plošné prostory pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí)
•       stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch
•       drobná architektura, sakrální stavby
•       Nepřípustné využití
•       veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s přípustným využitím
 
 
Vodní plochy a toky   A
Slouží:
Tyto funkční plochy plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný krajinný prvek. Vedlejší funkcí je účel rekreační, resp. hospodářský v případě zařízení chovných.
•       Přípustné využití hlavní:
•       vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé
•       sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, tvorbě krajiny
•       vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu
•       vodní plochy a toky sloužící hospodářskému využití: chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií
•       Přípustné využití doplňkové:
•       technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, retenční nádrže, jezy, hráze, ochranné či opěrné zdi, energetická zařízení)
•       stavy a zařízení technického a technologického vybavení
•       stavby a zařízení pro dopravu
•       stavby a zařízení pro vodní sporty
•       účelové komunikace pro motorová vozidla a speciální mechanizmy
•       pěší a cyklistické stezky
•       Nepřípustné využití:
•       veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní
•       stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
 
b.3. Ochranné režimy
 
Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES:
•       plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES
lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:
•       umisťování staveb
•       terénní úpravy většího rozsahu
•       úprava vodních toků a změna vodního režimu
•       těžba nerostů
•       změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a redukce ploch lesa
•       rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
•       zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady
Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj.
Čl. 7
Vymezení zastavitelných území
 
7.1. Závazná jsou zastavitelná území obce s určením funkce, vymezená v hlavním výkrese č. B.1. 
 
7.2. Zastavitelná území:
a)       BYDLENÍ
 

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

Vysoké Mýto       jihozápad

Zastavitelná území:                            a.1/z                       výměra:                 8,9 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení hromadné
                                                               a.2/z                       výměra:                 1,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení hromadné
                                                               a.3/z                       výměra:                 9,24 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení hromadné
                                                                                              zařazena do 2. etapy využitelné až po
                                                                                              jednoznačném potvrzení trasy R 35
                                                               a.4/z                       výměra:                 11,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              zařazena do 2. etapy využitelné až po
                                                                                              jednoznačném potvrzení trasy R 35
 
Přestavbová území:                            a.5/p                       výměra:                 1,7 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení hromadné
                                                                                              původní funkce:  výroba (areál pivovaru)
                               a.82/p                     výměra:                 0,4 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  smíšené předměstské
 

Vysoké Mýto       severovýchod

Zastavitelná území:                            a.6/z                       výměra:                 1,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                               a.8/z                       výměra:                 4,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                               a.9/z                       výměra:                 3,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení hromadné
                                               a.10/z                     výměra:                 3,0 ha                    
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                               a.12/z                     výměra:                 6,5 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                               a.13/z                     výměra:                 0,7 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                               a.62/z                     výměra:                 0,7 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                               a.68/z                     výměra:                 1,3 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                               a.74/z                     výměra:                 1,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa
                               a.75/z                     výměra:                 1,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
 
Přestavbová území:                           a.11/p                     výměra:                 0,36 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  vyhražená zeleň (zahrádky)
 

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

                                               a.65/p                     výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  vyhražená zeleň (zahrádky)
                                               a.76/p                     výměra:                 2,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  individuální rekreace
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa
 
                                               a.77/p                     výměra:                 0,14 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  výroba smíšená
                                               a.84/p                     výměra:                 0,8 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                              původní funkce:  podnikatelské aktivity –
                                                                                                                                             separační dvůr
                                                                                             

Vysoké Mýto centrum                                       nejsou žádné rozvojové plochy bydlení

 

Svařeň

Zastavitelná území:                            a.14/z                     výměra:                 1,9 ha                    
                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské

 

Domoradice

Zastavitelná území:                            a.15/z                      výměra:                 1,0 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa
                                               a.16/z                     výměra:                 1,2 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa

 

Brteč

Zastavitelná území:                            a.17.1/z   výměra:                 0,15 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                               a.17.2/z   výměra:                 0,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské
                                                               a.56.1/z   výměra:                 0,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské
                                                               a.56.2/z   výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské

 

Vanice

Zastavitelná území:                            a.18/z                     výměra:                 0,9 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské
                                                                                                                                             izolační zeleň
                                               a.19/z                     výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské

 

Lhůta

Zastavitelná území:                            a.20/z                     výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

                                               a.21/z                     výměra:                 0,4 ha

                                                                                              funkční využití:    bydlení smíšené venkovské

Lhůta – Knířov

Zastavitelná území:                            a.22/z                     výměra:                 1,2 ha
                                                                                              funkční využití:    1,1 ha – bydlení smíšené
                                                                                                                                                          venkovské
                                                                                                                                             0,1 ha – izolační zeleň
                               a.23/z                     výměra:                 7,1 ha
                                                                                              funkční využití:    bydlení rodinné předměstské

 

b) MĚSTSKÉ FUNKCE

 

Vysoké Mýto       jihozápad

Zastavitelná území:                            b.24/z                     výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    občanská vybavenost
                                               b.25/z                     výměra:                 1,9 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa
                                               b.26/z                     výměra:                 12,7 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost                       
                                               b.38/z                     výměra:                 2,1 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost                       
                                               b.61/z                     výměra:                 6,4 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost        
                                                                                              západní část zařazena do 2. etapy využitelné
                                                                                              až po jednoznačném potvrzení trasy R 35   
Přestavbová území:                           b.26/p                    výměra:                 0,7 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                              původní funkce:  podnikání
                                               b.28/p                    výměra:                 1,8 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                                                                                              původní funkce:  výroba (areál pivovaru)
                                                               b.71/p                    výměra:                 0,3 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                                                                             částečně dotčeno ochranným
                                                                                                                                             pásmem lesa
                                                                                              původní funkce:  bydlení
                                                                                             

Vysoké Mýto       severovýchod

Zastavitelná území:                            b.29/z                     výměra:                 3,4 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                               b.30/z                     výměra:                 0,3 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                               b.58/z                     výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
Přestavbová území:                           b.27/p                    výměra:                 2,7 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                              původní funkce:  výroba (Karosa u I/35)
                                                               b.32/p                    výměra:                 1,3 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                              původní funkce:  výroba (areál stavebnin)

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

                                               b.33/p                    výměra:                 0,5 ha

                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                                                                                              původní funkce:  výroba
                                               b.34/p                    výměra:                 2,5 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                                                                                              původní funkce:  výroba (jižní část areálu Karosa
                                                                                                                                             pod hradbami)
                                               b.35/p                    výměra:                 1,0 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                                                                                              původní funkce:  výroba (Karosa u I/35)
                                               b.36/p                    výměra:                 2,8 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
původní funkce:                   výroba (odstavná plocha
                                                                                                                                             autobusů Karosa)
                                               b.78/p                    výměra:                 2,5 ha
                                                                                              funkční využití:    komerční vybavenost
                                                                                              původní funkce:  výroba
                                               b.79/p                    výměra:                 0,3 ha
                                                                                              funkční využití:    občanská vybavenost
                                                                                              původní funkce:  dopravní plochy
 
Vysoké Mýto         centrum                                             
Zastavitelná území:                                                           nejsou navrhována
 
Přestavbová území:                            b.55/p                    výměra:                 0,3 ha
                                                                                              funkční využití:    plochy smíšené městské
                                                                                                                                             městský parter
                                                                                              původní funkce:  bydlení
 
 
Svařeň, Domoradice, Brteč, Vanice, Lhůta, Knířov                                                                 
nejsou ani zastavitelná, ani přestavbová území pro
městské funkce
 
c) VÝROBA
 

Vysoké Mýto       jihozápad

Zastavitelná území:                            c.37.1/z   výměra:                 6,4 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
                                               c.37.2/z   výměra:                 13,6 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
                                               c.40.1/z   výměra:                 14,2 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
                                               c.40.2/z   výměra:                 8,3 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
                                               c.60/z                     výměra:                 0,8 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
 
Vysoké Mýto        severovýchod       
Zastavitelná území:
                                               c.63/z                     výměra:                 1,6 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
 

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

Přestavbová území:                           c.69/p                     výměra:                 0,8 ha
                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
                                                                              původní funkce:  zemědělská výroba
 
Vysoké Mýto centrum                                      zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
 funkce výrobní nejsou v sektoru centrum navrhována
 
Svařeň, Domoradice                                                          zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
 funkce  výrobní nejsou  v k.ú. Svařeň  a Domoradice
 navrhována

Brteč

Zastavitelná území:                            c.46/z                     výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
 

Vanice

Zastavitelná území:                            c.47/z                     výměra:                 0,6 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
 

Lhůta

Zastavitelná území:                            c.48/z                     výměra:                 1,8 ha
                                                                                              funkční využití:    výroba smíšená
 
 
d) SPORT A REKREACE
 

Vysoké Mýto       jihozápad

Zastavitelná území:                            d.42/z                     výměra:                 2,2 ha
                                                                                              funkční využití:    sportovní areály
 

Vysoké Mýto       severovýchod

Zastavitelná území:                            d.43/z                     výměra:                 2,2 ha
                                                                                              funkční využití:    pobytová a krátkodobá rekreace
                                               d.44/z                     výměra:                 0,1 ha
                                                                                              funkční využití:    pobytová a krátkodobá rekreace
                                               d.64/z                     výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    pobytová a krátkodobá rekreace
                                                                                                                                             – kemp
                                                                                                                                             lokalita leží v záplavovém
                                                                                                                                             území
Přestavbová území:                           
                                               d.67/p                    výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    sportovní areály
                                                                                              původní funkce:  vyhražená zeleň (zahrady)
                               d.73/p                    výměra:                 0,5 ha
                                                                                              funkční využití:    pobytová a krátkodobá rekreace
                                                                                                                                             – kemp
                                                                                              původní funkce:  lehká výroba
                               d.83/p                    výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    sportovní areály
                                                                                              původní funkce:  bydlení
 
Vysoké Mýto centrum                                      zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
 funkce sport a rekreace nejsou v sektoru centrum  
 navrhována

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

 
Svařeň, Domoradice, Brteč, Vanice, Lhůta, Knířov
                                                                                              zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj                           
 funkce sport a rekreace nejsou v k.ú. obcí navrhována
 
e) ZELEŇ VEŘEJNÁ

 

Vysoké Mýto       jihozápad

Rozvojové plochy:                              e.49                        výměra:                 1,3 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
Změna funkce      :                              e.50                        výměra:                 0,3 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
                                                                                              původní funkce:  výroba
 

Vysoké Mýto       severovýchod

Rozvojové plochy:                              e.51                        výměra:                 1,2 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
                               e.72                        výměra:                 0,7 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
                               e.85                        výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
 
                               e.86                        výměra:                 0,1 ha
                                                                                              funkční využití:    zeleň veřejná
Vysoké Mýto centrum 
Změna funkce:                     e.70                        výměra:                 0,2 ha
                                                                              funkční využití:    veřejná zeleň
                                                                                              původní funkce:  podnikání
 
Svařeň, Domoradice, Brteč, Vanice, Lhůta, Knířov
                                                                                              zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
 funkce zeleň nejsou v k.ú. obcí navrhována
 
f) DOPRAVA
 

Vysoké Mýto       jihozápad

Zastavitelná území:                            f.52/z                      výměra:                 1,2 ha
                                                                                              funkční využití:    doprava v klidu – garáže

 

Vysoké Mýto       severovýchod

Zastavitelná území:                            f.59/z                      výměra:                 0,1 ha
                                                                                              funkční využití:    doprava v klidu – garáže
                               f.81/z                      výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    doprava v klidu
 
Vysoké Mýto        centrum                                               zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
funkce doprava nejsou v sektoru centrum navrhována
 
Svařeň, Domoradice, Brteč, Vanice, Lhůta, Knířov
                                                                                              zastavitelná území ani přestavbová území pro rozvoj
funkce doprava nejsou v k.ú. obcí navrhována
 
 

katastr    sektor     kód území                             charakteristika

 
g) TECHNICKÁ VYBAVENOST
 

Vysoké Mýto severovýchod

Zastavitelná území:                            g.80/z                     výměra:                 0,2 ha
                                                                                              funkční využití:    fermentační stanice
                                                                                                                                             lokalita leží v záplavovém
                                                                                                                                             území

 

 
Čl. 8
Omezení změn v užívání staveb 
 
     Změny využití staveb musí být v souladu s podmínkami využití území, nesmí být v rozporu s hlavní přípustnou funkcí plochy, s právními předpisy a správními rozhodnutími. Nesmí vyvolávat ohrožení a nepřípustné zatížení území.
 
Čl. 9
Zásady uspořádání dopravního a technického vybavení
 
9.1. Komunikační systém a dopravní plochy
 
1.1.               Osu komunikačního systému v současnosti tvoří trasy komunikace I/35, která prochází centrem Vysokého Mýta, dále kom. II/357 Proseč – Vysoké Mýto – Choceň. Na základní síť komunikací I. a II. třídy navazuje síť komunikací III. třídy, které připojují obce řešeného i širšího zájmového území.
 
1.2.               Územní plán vymezuje obchvat komunikace I/35 I/35 po západním okraji města a v souběhu s ním osu koridoru R 35 v jižní trase. Severní varianta R 35 v trase za Bučkovým kopcem zůstává chráněna jako případná územní rezerva.
 
1.3.               Navržena je nová trasa komunikace II/357 od křižovatky průtahu I/35 s ul. Vraclavská okolo areálu Medikamenty, severně obchází Lipovou a na stávající trasu se připojuje západně od Vinice.
 
1.4.               V rámci dopravního systému vnitřního města (základní komunikační systém) bude odstraněna dopravní závada na křižovatce ulic Hálkova – Komenského – Pražská tak, že z průsečné křižovatky vznikne křižovatka tvaru T a ulice Pražská bude dopravně zklidněna.
 
1.5.               Navrhovaná městská průmyslová zóna bude v 1. etapě připojena účelovou komunikací ke komunikaci do Džbánova; po vybudování obchvatu, resp. R 35 v jižní trase bude připojena k této komunikaci. Pro případ severního vedení navržena tzv. jižní spojka, spojující trasu R 35 s rozvojovými plochami v jižní části Vysokého Mýta.
 
1.6.               Síť místních komunikací bude rozšířena o nové obslužné komunikace v ploše rozsáhlých zastavitelných území.
 
1.7.               Pro dopravu v klidu je navržen velkokapacitní parking u obchvatu při odbočce do ul. Generála Svatoně.
U nových rozvojových ploch bude parkování zajištěno v rámci zástavby těchto ploch.
 
1.8.               Do ÚPO je promítnuta nadřazená regionální síť cyklostezek i lokální sítě.
 
1.9.               Územní plán respektuje ochranná pásma letiště Vysoké Mýto, Letiště bude zachováno a postupně modernizováno, bez dalších nároků na územní rozvoj.
 
 
 
9.2. Základní trasy inženýrských sítí a plochy technického vybavení
 
2.1.               Ve výkresech B.3. jsou zakresleny trasy inženýrských sítí a zařízení technické infrastruktury jak stávající, tak navrhované.
 
2.2.               Centrální zásobování pitnou vodou je zajištěno ze zdroje Vysokomýtská synklinála, čerpací stanice Pekla – Hrušová. Zdroje a jímací objekty jsou v záplavovém území, opatření navržená k řešení je třeba realizovat. Obsah dusičnanů ve zdroji je třeba průběžně monitorovat.
 
2.3.               Distribuce vody je vedena přes vodojemy Vrcha a Pleso. Lhůta a Knířov jsou zásobovány z vodojemu Lhůta. Stávající řady, které nevyhovují svým stavem nebo použitým materiálem, je třeba postupně rekonstruovat.
 
2.4.               Koncepce zásobení nových zastavitelných území pitnou vodou je v územním plánu řešena.
 
2.5.               Na centrální kanalizaci je napojena převážná část vlastního města. Město Vysoké Mýto má jednotnou kanalizační síť, část Lipová má oddílnou kanalizaci. Centrální kanalizace je ukončena v centrální ČOV.
 
2.6.               Izolovaná sídla, která jsou součástí Vysokého Mýta splaškovou kanalizaci nemají.
 
2.7.               Územní plán v souladu s generelem navrhuje dostavbu stokové sítě pro pokrytí rozvojových území na území města a odstranění kapacitních a hydraulických závad na stávající kanalizaci. Dle místních podmínek je navržena koncepce systému likvidace splaškových vod v jednotlivých drobných sídlech.
 
2.8.               Součástí areálu ČOV je plocha vymezena pro fermentační stanici sloužící výrobě bioplynu z biologických odpadů.
 
2.9.               Město Vysoké Mýto je napájeno elektrickou energií rozvodným systémem 35 kV a soustavou trafostanic, které zajišťují převod z napětí 35 kV na 380 V. Územní plán vymezuje lokality s potřebou vybudovat nové TS, resp. stávající trafostanice posílit. Rovněž jsou vymezeny lokality s nezbytnou úpravou stávajících vedení, resp. s potřebou vybudovat nové napájecí linky, vrchní i kabelové; či rozvojem města vyvolané přeložky.
 
2.10.            Město Vysoké Mýto je plynofikováno z vedení středočeské magistrály přes čtyři regulační stanice připojené na základní síť VTL DN 500 a Dn 350. Tímto je zásobována převážná část města zemním plynem v systému STL i NTL. V rámci územního plánu je v souladu s připravenou projektovou dokumentací navržena plynofikace dosud nepokrytých částí města a izolovaných sídel, patřících do správního území Vysokého Mýta. Vymezen je koridor pro přeložku VTL plynovodů na západním a severozápadním okraji města, pro uvolnění rozvojových ploch.
 
2.11.            Telekomunikační síť je připojena na místní digitální telefonní ústřednu. Postupná  rekonstrukce telefonních sítí na území města bude pokračovat v souladu se zpracovanou dokumentací. V delším časovém horizontu bude rekonstruována i síť v jednotlivých venkovských sídlech, patřících k městu Vysoké Mýto.
Čl. 10
Vymezení územního systému ekologické stability
 
Návrh ochrany a obnovy krajinného rázu
10.1. Jako závazné budou respektovány zásady nadregionálního a regionálního systému ekologické stability, zpracované v aktualizovaném ÚTP regionálních a nadregionálních systémů.
 
10.2. Územní plán přebírá zásady lokálního ÚSES, zpracovaného firmou HELP FOREST v r. 1997.
 
10.3. Krajinný ráz je výrazně formován přírodními prvky. Nejvýznamnějšími segmenty jsou regionální biokoridor Loučná, regionální biocentrum rybníka Chobot a lokální biokoridory vesměs vázané na vodní toky, dále evidované VKP Broučí důl a porosty na prudkých svazích na katastru Svařeně a Domoradic.
 
10.4. Širší území je navázáno na páteř ekologické stability, řekou Loučnou – jako regionální biokoridor 30 – 38 prochází severovýchodním a východním sektorem Vysokého Mýta. Na regionální biokoridor je navěšena řada lokálních biocenter. V severním okraji řešeného území regionální biocentrum RBC 31, v jihovýchodním okraji regionální biocentrum RBC 38. Do zcela východního výběžku katastru Vysokého Mýta zasahuje RBC 39 – rybník Chobot, který leží mimo tok Loučné, a RBK 39 – 40. Na tuto kostru navazují prvky lokálního systému ekologické stability. Biokoridory jsou vesměs vázané na vodní toky – Knířovský potok, Blahovský potok, Vanický potok, Betlémský potok, v severní části řešeného území bezejmenné vodoteče, ve východní části biokoridor vázaný na náhon a biokoridor severovýchodně od Vinice procházející lesními porosty a částečně vázaný na drobnou vodoteč (Slatinka). V rámci zpracování územního plánu byly respektovány směry a trasy vedení jednotlivých prvků ÚSES, upřesněno a prověřeno bylo vymezení jednotlivých prvků v krajině.
 
Čl. 11
Limity využití území a ostatní omezující prvky, stanovená záplavová území
 
•       záplavové území řeky Loučné, vyhlášené KrÚ Pardubice pod čj. 11402/2006/OŽPZ/VT ze dne 17.3.2006
 
•       funkční zařazení jednotlivých ploch
 
•       funkční regulativy přiřazené jednotlivým plochám
 
•       vymezený systém ÚSES nadregionální, regionální a lokální
 
•       pásmo havarijního plánování
 
Čl. 12
Plochy přípustné pro těžbu nerostů
 
                Ve správním území Vysokého Mýta je evidován dobývací prostor a výhradní ložisko cihlářské suroviny č. 3055200 Vysoké Mýto.
                Sesuvná území jsou evidována na k.ú. Svařeň a Vysoké Mýto. 
 
 
Čl. 13
VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE ČI ASANAČNÍ ÚPRAVY
 
Plochy pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy jsou zakresleny na samostatném výkrese veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav č. B.4.
 
1. Veřejně prospěšné stavby:
 
Komunikace
S.1. Trasa obchvatu I/35, procházející západně od zastavěného území Vysokého Mýta, ze stávající odbočky I/35 odbočuje na severním okraji města, vede přes k.ú. Vysoké Mýto, mimo řešené území přes k.ú. Džbánov a k.ú. Hrušová, na stávající trasu I/35 se vrací jižně od Hrušové. Součástí stavby jsou i mimoúrovňová a úrovňová dopravní napojení na stávající trasy ZAKOS.  Mimo řešené území, na k.ú. Džbánov, se na obchvat připojuje i navrhovaná komunikace připojující průmyslovou zónu Vysoké Mýto.
 
S.2. Připojení průmyslové zóny na komunikaci na Džbánov – vychází z jižního okraje průmyslové zóny, navržené v jihozápadní části Vysokého Mýta, připojuje se na stávající komunikaci na Džbánov a na katastru Džbánova se napojuje na obchvat I/35.
 
S.3. Trasa komunikace II/357 – od křižovatky u nemocnice v trase stávajícího výjezdu severovýchodním směrem s úpravou parametrů, poté po nové trase obcházející Lipovou a severovýchodně od Lipové se připojuje na stávající komunikaci do Chocně. Součástí stavby jsou i dopravní napojení na stávající komunikační síť.
 
S.4. S.7. úprava křižovatek na vnitřní komunikační síti:
             – na průjezdu stávající I/3:     S.4. – u nemocnice
                                                                           S.5. – u hotelu
                                                                           S.6. – u benzínové stanice při výjezdu na Litomyšl
             – S.7. – u divadla
            
Dopravní plochy:
P.1. Záchytné parkoviště na ploše f.52/z v jihozápadním okraji Vysokého Mýta u obchvatu I/35
 
Vodohospodářské  stavby:
V.1., V.2., V.3. Suché poldry v jihozápadním okraji Vysokého Mýta, západně od obchvatu I/35:
             – V.1. – jižně od křižovatky
         – V.2. – západně od křižovatky
         – V.3. – v k.ú. Vanice, jihozápadně od sídla
 
Likvidace odpadu:
O.1. Fermentační  stanice na ploše g.80/z, v  severovýchodním okraji k.ú. Vysoké Mýto, u ČOV
 
Inženýrské sítě:
V trasách a členění dle výkresu B.4. Vymezení ploch VPS asanací a asanačních úprav.
– nadzemní a kabelové vedení elektro VN vč. TS
– plynovod – přeložka podél obchvatu I/35, připojení na RS v průmyslové zóně
                  – navržená RS
                       – dobudování STL sítě
– kanalizace – síť včetně objektů na kanalizační síti a ČOV
– vodovod – síť včetně objektů na vodovodní síti
 
2. Asanace
jsou vyvolány potřebami uvolnit koridor pro komunikaci II/357:
•       stavby na pozemcích:
•       p.č. 2311/1, 2311/2
•       p.č. 2374/1, 2249/1
 
Čl. 14
Zrušení vydaných vyhlášek
 
                Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje vyhláška o závazných částech  Směrného územního plánu Vysoké Mýto, schváleného dne 1.7.1974, včetně vyhlášek ke změnám I. – III.
 
 
Čl. 15
Návrh lhůt aktualizace
Prověření dokumentace a případná aktualizace bude prováděna v termínech dle dalších potřeb rozvoje nejlépe však vždy na počátku volebního období samosprávy. Předpoklad aktuálnosti hlavních zásad ÚPO je do roku 2015.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 
v.r.                                                                                                     v.r.
 
  Ing. František Jiraský                                                                        Ing. Martin Krejza
      místostarosta                                                                                             starosta
 
 
 
otisk úředního razítka