Vyhláška č. 8/2005, kterou se mění vyhláška č. 3/2005 o systému nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č.  3/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  14.12.2005 usnesením č. 159/05 usneslo vydat podle ustanovení  § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Čl. I Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se mění a doplňuje takto: 1. V úvodním ustanovení se za slova „vyhlášku“ doplňuje text „(dále jen „vyhláška“) 2. Čl. 3 včetně nadpisu zní: „Čl. 3 Základní pojmy 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. 2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad ve zvláštním právním předpisu1 s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 3. Odpadem podobným komunálnímu odpadu se rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 ve zvláštním právním předpisu1  vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích). 4. Nakládáním s odpady je  jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 5.  Shromažďováním odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 6.  Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 7. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.“ 3. Čl. 8 se včetně nadpisu zrušuje. 4. Dosavadní články 9 až 13 se označují jako články 8 až 11. Čl. II Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky 3/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, se nahrazuje novými přílohami č. 1 a 3. Čl. III Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Ing. Martin Krejza, v.r.                                  Bohuslav Fencl, v.r.   místostarosta                                                starosta

Příloha č. 1

 

Stanoviště kontejnerů na separovaný sběr

 
 
sklo
plasty
papír
1. ul. Palackého (Konzum)
l
ll
l
2. ul. Sladovnická
l
l
l
3. ul. Pivovarská (pí. Synková)
l
l
l
4. ul. Štefánikova (Diskont)
l
ll
l
5. ul. Na stráni (Limperka)
l
l
l
6. ul. Lipová (autob. zastávka)
l
l
l
7. ul. Litomyšlská (M-klub)
l
l
l
8. ul. V Peklovcích
l
l
l
9. ul. Kpt. Poplera (u mlýna)
l
l
l
10. ul. U potoka
l
l
l
11. ul. Pražská (prodejna Hejl)
l
l
l
12. ul. Rokycanova (Potraviny)
ll
ll
l
13. ul. 17. listopadu (prodejna)
l
ll
l
14. ul. Ležáků
lI
II
l
15. ul. Čs. Bratří
l
I
l
16. Tyršovo nám. (Sokolovna)
l
I
l
17. nám. T.G.Masaryka
ll
lI
l
18. ul. Brandlova
l
I
I
19. ul. Javornického (ZŠ)
I
I
20. Nám. Otmara Vaňorného (Gymnázium)
l
l
21. ul. Rokycanova (ZŠ)
l
I
22. ul. Mládežnická (ISŠT)
l
23. ul. Husova (SOŠO a SOU)
l
24. Penny market
l
l
l
25. ul. Slov. nár. povstání
l
26. ul. Plk. B. Kohouta
I
II
27. ul. Českých Bratří (rest. U Lípy)
I
I
I
28. ul. V Břízkách
I
I
29. ul. Litomyšlská (u Penzionu)
I
30. ul. Gen. Závady (Domov mládeže)
I
I
31. Vysoké Mýto  – Vinice
II
lI
I
32. Brteč
l
l
I
33. Domoradice
lI
lllI
I
34. Knířov
l
l
l
35. Lhůta
l
l
l
36. Svařeň
l
l
37. Vanice
l
l
38. ul. Odbojářská
I
I
 

Příloha č. 3

 
Nádoby na baterie (suché články – monočlánky, tužkové baterie, knoflíkové baterie) jsou umístěny ve vybraných prodejnách:
 
– ELKO VALENTA, nám. Přemysla Otakara II 22/I
– PALLAS – Elektro, nám. Přemysla Otakara II 192/I
– POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280/IV