Vyhláška č. 8/2006, kterou se mění vyhláška č.2/2001 o komunálním odpadu

Město
Vysoké Mýto  
 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006,

kterou se mění vyhláška č.
2/2001 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004 a
7/2005.
 
Zastupitelstvo města
Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  13.12.2006
usnesením č. 195/06 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 a  84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. I 
Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004 a 7/2005 se
mění takto:
V článku 3 odst. 1 zní:
„(1)
Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 420,-
Kč a je tvořena
       a)         z částky
170,- Kč za kalendářní rok a
       b)         z částky
250,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné
náklady činily 3,718.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla
vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky, což
je počet ve výši 12 700. Jelikož tyto náklady převyšují částku 250,- Kč na
poplatníka, je tato částka stanovena ve výši 250,- Kč.“                
 
Čl. II 
            Tato
obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007.
 
 
Ing.
František Jiraský, v.r.
 Ing.
Martin Krejza, v.r.
 místostarosta  starosta