Kontroly kotlů na tuhá paliva

Kontroly kotlů na tuhá paliva

Provozovatel stacionárního zdroje (kotle na pevná paliva) je podle § 17 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., oochraně ovzduší mimo jinépovinen nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná palivao celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato kontrola se provádípravidelně nejméně jednou za tři roky.

Odborně způsobilá osoba vyhotoví doklad o provedení kontroly, ze kterého zjistíte přesnou specifikaci vašeho kotle, jeho aktuální stav, emisní třídu, případné nedostatky i to, zda kotel splňuje zákonné emisní požadavky. Cena za provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje je stanovena vyhláškou č. 415/2012 Sb. a činí 1 585 Kč bez DPH (pro jednoduché zdroje) a 1 848 Kč bez DPH (pro složitější kotle s řídicí jednotkou). Tento doklad si pečlivě uschovejte pro potřeby případné kontroly.

Seznam odborně způsobilých osob naleznete na internetových stránkách https://ipo.mzp.cz/, kde podle typu kotle najdete odborně způsobilou osobu oprávněnou vykonat kontrolu vašeho kotle.

Mezi další povinnosti provozovatele stacionárního zdroje patří i povinnost spalovat vhodné palivo, instalovat a provozovat kotel v souladu s pokyny výrobce, provádět pravidelnou údržbu či dodržovat emisní limity a přípustnou tmavost kouře.

Od 1. září 2022 musí zdroje splňovat parametry odpovídající nejméně 3. třídě dle normy ČSN EN 303-5. Tímto dnem je také účinný zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy (tzn. 1. a 2. emisní třída), případně kotlů nezařazených.

Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu

Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí