V odpadovém hospodářství patří Vysoké Mýto mezi absolutní špičku, ale stále je prostor pro zlepšování

V odpadovém hospodářství patří Vysoké Mýto mezi absolutní špičku, ale stále je prostor pro zlepšování

Obyvatelé Vysokého Mýta třídí odpady velmi dobře, ale určité rezervy jsou zejména u bytových domů. Město situaci monitoruje a provádí namátkové analýzy obsahu kontejnerů. Koncem května udělali zástupci města a technických služeb analýzu odpadů u jednoho bytového domu v sídlišti „Družba“.

Zaměstnanci technických služeb vyprázdnili velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad a obsah igelitových tašek a pytlů rozdělili na hromádky podle typu tříděného odpadu. „Po vytřídění jsme zjistili, že objemově třetinu odpadu tvoří směsný odpad, třetinu plast a třetinu ostatní odpady, zejména papír, kovy, bioodpad a textil. Potvrdili jsme si dřívější zjištění, že kontejnery jsou z hlediska kapacity pro ukládání odpadu dostatečné, ale jsou stále značné rezervy v jeho třídění,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Kontejnery, do kterých je spolu se směsným odpadem ukládán vytříditelný odpad, se rychleji naplní. Pokud budou obyvatelé bytových domů lépe třídit, alespoň o 20-30 %, nebude problém s kapacitou kontejnerů ani s frekvencí svozů. „U hromadného bydlení existuje princip kolektivní zodpovědnosti. Chápeme, že se sousedé těžko přesvědčují o tom, aby lépe třídili odpad. Ale, pokud se dohodnou v rámci SVJ na tom, zda a jak budou investovat do domu, jak ho zateplí, dohodnou se na úklidu společných prostor i na tom, jak tyto společné prostory budou užívat, tak by měli najít i shodu, jak budou třídit odpad,“ řekl místostarosta.

Podobné rozbory směsného odpadu u bytových domů byly prováděny opakovaně a jejich výsledky jsou velmi podobné. Zhruba jednu třetinu objemu odpadu tvořil směsný odpad, třetinu plast a třetinu ostatní vytříditelné odpady. „Shodli jsme se, že třídění je třeba zlepšit a že bychom měli šetření provádět častěji,“ řekl Jan Lipavský.

Velkokapacitní nádoby jsou spočítané tak, aby na osobu a den vycházel jeden litr odpadu, avšak některé byty jsou pronajímány lidem, zejména cizincům, kteří nejsou zapojeni do systému odpadového hospodářství a město nemá přístup k jejich evidenci. Přitom vyprodukují množství odpadu. „Právní předpisy nám nedávají velkou škálu možností, jak tyto případy řešit, proto bychom se chtěli zaměřit v prvé řadě na osvětu, a i tuto skupinu obyvatel naučit třídit odpad,“ řekl místostarosta.

Ve snaze zlepšit třídění odpadů uspořádalo město koordinační setkání s personálními agenturami, které zajištují zaměstnance. „Uskutečnili jsme první schůzku z více plánovaných setkání s personálními agenturami na téma nakládání s odpady a pořádek ve městě. Sdělili jsme si poznatky týkající se zejména oblasti odpadového hospodářství Vysokého Mýta a dohodli jsme první konkrétní kroky, jak zlepšit informovanost cizinců o třídění odpadů. K této problematice plánujeme uskutečnit další jednání s různými subjekty působícími v našem městě,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.