Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 21. června 2023 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Zápis z jednání finančního výboru č.2-2023
3. Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2022
4. Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2022
5. Rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2023
6. Rozpočtová opatření č.4,5,6-2023 schválená radou města
7. Rozpočtové opatření č.7-2023
8. Poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o.
9. Majetkoprávní záležitosti
10. Návrh vyhlášky o nočním klidu
11. Plán rozvoje sportu na období 2023-2027
12. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí Královská věnná města a Českomoravské pomezí za rok 2022
13. Žádost TJ Sokol Vysoké Mýto o individuální dotaci města
14. Žádost o individuální dotaci na rok 2023 – Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
15. Doplnění pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Vysoké Mýto
16. Prezentace investičních akcí – bytová výstavba, Domov pro seniory
17. Prezentace studentských projektů Atelieru Architektura 4 UMPRUM na téma „Úpravy silnice I/35 ve Vysokém Mýtě“
18. Různé
19. Diskuze
20. Závěr