Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023

Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023

Město Vysoké Mýto přijímá od 1. ledna do 30. listopadu 2023 žádosti do dotačního programu Fond památkové péče města Vysokého Mýta pro rok 2023. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů v památkové zóně Vysoké Mýto, například na obnovu fasád, střech a klempířských prvků, či výměnu oken a dveří. Dále na restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru za využití tradičních materiálů a technologií.

Dotační program se dále zaměřuje na podporu zkvalitnění reklamního označování provozoven na území městské památkové zóny, konkrétně na úhradu nákladů na architektonický návrh reklamního označení provozovny a následnou realizaci, přičemž označení musí respektovat Regulační plán městské památkové zóny Vysoké Mýto a pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území městské památkové zóny.

Smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v městské památkové zóně a motivovat je k řádné péči o tento majetek, a tím přispět ke kulturnímu vzhledu centra města.

Vlastníci nemovitostí v městské památkové zóně města jsou při údržbě a opravách majetku ve své aktivitě omezováni rozhodnutími orgánů státní památkové péče. Ministerstvo kultury i Pardubický kraj mají dotační tituly většinou jen pro vlastníky kulturních památek, a proto město Vysoké Mýto připravilo tento program na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně, který je určen jak pro obnovu kulturních památek, tak i pro objekty, které nejsou kulturními památkami. O dotaci na obnovu nemovitostí nemůže žádat osoba, která v daném roce obdržela dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ.

Dotační program Fond památkové péče města Vysokého Mýta pro rok 2023 je zveřejněn na úřední desce městského úřadu a na městských webových stránkách v záložce Dotace / Individuální dotace. Vlastníci nemovitostí v městské památkové zóně, jimiž mohou být jak právnické osoby, tak i fyzické osoby, v programu naleznou všechny potřebné informace o možnostech čerpání příspěvku z Fondu památkové péče města Vysokého Mýta poskytne Ondřej Halama, vedoucí odboru rozvoje města, tel. 465 466 149, e-mail ondrej.halama@vysoke-myto.cz.

Program podpory v oblasti památkové péče v roce 2023

Ilustrační foto Radek Štěpán