Splatnost poplatku za odpad

Místní poplatek za odpad na rok 2021, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 4/2020 o místním poplatku za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách po 260 Kč (tj. 2 x 260 Kč). Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října. Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši.

Sazba poplatku na rok 2021 činí 520 Kč

pro každou fyzickou osobu:

– která je v obci přihlášena,

– která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 520 Kč za jednu stavbu.

Informace o osvobození od poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce

Místní poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou na Městském úřadě Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka, za kterého má být uhrazeno. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení společné platby poplatku“, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na městských webových stránkách v záložce ODPADY.

Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonním čísle 465 466 131.