Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb), zřizuje Městský úřad Vysoké Mýto elektronickou podatelnu.

Písemné žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze zasílat elektronickou poštou na adresu

radnice@vysoke-myto.cz

Elektronická podatelna Městského úřadu přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Informace o tom, jak získat tento certifikát, jsou uvedeny na adrese http://www.ica.cz.

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronická podání lze podat:

prostřednictví elektronické pošty na adresu radnice@vysoke-myto.cz
na technických nosičích dat (CD, DVD), elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně Městského úřadu v úředních hodinách (pondělí a středa 7:30-11:30, 12:30-17:00, úterý, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30-15:00 a pátek 7:30-11:30)

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že podání doručené v elektronické podobě nebo jeho část je nečitelné, datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo že datová zpráva neobsahuje adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu, postupuje se podle příslušných ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících odstraňování vad podání (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.).

Informace došlé na Městský úřad elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech (elektronicky nešifrované):

  • Word s příponou .doc .docx .rtf
  • Excel s příponou .xls .xslx
  • Powerpoint s příponou .ppt .pptx
  • otevřené formáty .odt .ods
  • Acrobat Reader s příponou .pdf
  • příloha faktury s příponou .isdocx
  • jako prostý text (CP 852, 1250) s příponou .txt
  • www dokument s příponou .html .htm
  • data ve strojově čitelném formátu .xlm
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .bmp .gif .jpg .jpeg .png .tif .tiff

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

V žádném případě nepřipojujte spustitelné soubory ( jako např. *.exe *.com *.vbs atd.), budou okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.

Pokud chcete předat svá data komprimovaně, vytvořte ZIP (nikoliv však samorozbalovací archiv), který však bude obsahovat soubory v povolených.