Registrace dovezeného silničního vozidla provozovaného v jiném členském státě EU

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti žadatele.

Podmínky a postup řešení:

– příslušným je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. technický průkaz silničního vozidla,

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku.

Dokladem o technické prohlídce je

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno,

2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, nebo

3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

proklik na žádost zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní a jiné poplatky:

300 Kč motocykl do 50 cm3, – 500 Kč motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

800 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

500 Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

700 Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se žádost vyřizuje bez zbytečného odkladu (nikoli na počkání), nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti žadatele.

Podmínky a postup řešení:

– příslušným je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. technický průkaz silničního vozidla,

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku.

Dokladem o technické prohlídce je

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno,

2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, nebo

3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

proklik na žádost zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní a jiné poplatky:

300 Kč motocykl do 50 cm3, – 500 Kč motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

800 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

500 Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

700 Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se žádost vyřizuje bez zbytečného odkladu (nikoli na počkání), nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.