Registrace nového silničního vozidla dosud neregistrovaného

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která bude v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení:

silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu,

  • technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
  • je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
  • byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, (nový dopravní prostředek dle zákona č. 235/2004),
  • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad o technické způsobilosti, kterým je:

1. technický průkaz silničního vozidla, nebo

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán, nebo

3. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

V případě, že rozsah údajů potřebných pro vydání technického průkazu vozidla není obsažen ve výše uvedených dokladech, je žadatel povinen tyto údaje doložit.

4. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

5. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

6. potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

300 Kč motocykl do 50 cm3, – 500 Kč motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

  • 800 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
  • 500 Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
  • 700 Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se žádost vyřizuje bezodkladně (na počkání), ve zvlášť složitých případech do 30 dnů.