Žádost o zápis změn vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - přechod vlastnického práva

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává pouze nový vlastník vozidla

Podmínky a postup řešení:

pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu, je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,

– silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend, prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • technický průkaz silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla (osvědčení o technickém průkazu), má-li je žadatel k dispozici
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 1 rok
  • platná zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (vždy originál dokladu, kopie nebude akceptována)
  • platný doklad totožnosti

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

  • 300 Kč motocykl do 50 cm3,
  • 500 Kč motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky
  • 800 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
  • 500 Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
  • 700 Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne, přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.