Místní poplatek za odpad

Pro rok 2024 stanovuje poplatek za odpad Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
 • spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 780 Kč na osobu a rok.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na městském úřadě v klientském centru – hlavní pokladna, nebo bezhotovostně na účet číslo 51236611/0100, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  • není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
 • je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

 • je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 • poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 • je poplatník od poplatku osvobozen.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. října příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi uvedenými daty, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky. Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení.

Osvobození

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu města s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

 • dovršila 75 let
 • se narodila v kalendářním roce, který je poplatkovým obdobím
 • se zdržuje mimo území České republiky, pokud je její nepřetržitý pobyt v zahraničí delší než deset měsíců v kalendářním roce.

Od poplatku se dále osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, a která je již poplatníkem z důvodu přihlášení ve městě Vysokém Mýtě.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

V tomto případě vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.