1. 2. 2019 Informace o metodickém pokynu pro projednávání přestupků

Žádost:

Žádám Vás tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace:

  1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?
  2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?
  3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
  4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

 

Ad 1) Město Vysoké Mýto a jeho orgány nedisponují žádnými písemnými informacemi zaznamenanými na jakémkoliv nosiči – záznamu na listině, či záznamu uloženého v elektronické podobě dokládajícími existenci metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“.

Ad 2) Město Vysoké Mýto a jeho orgány nedisponují žádnými písemnými informacemi zaznamenanými na jakémkoliv nosiči – záznamu na listině, či záznamu uloženého v elektronické podobě dokládajícími existenci metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“, tudíž podle něho nepostupují. Obecně lze říci, že uloženou sankci lze vždy vymáhat po tom subjektu, který je uznán vinným z daného protiprávního jednání, a to vždy postupem souladným s příslušnými speciálními zákony.

Ad 3) Nelze teoreticky říci, že pokud by v obvodu, který spadá pod zdejší správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, že by správní orgán zahájil správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, neboť zdejší správní orgán vždy vyhodnocuje okolnosti každého jednotlivého případu, který je mu oznámen a teprve na základě obeznámení se s těmito konkrétními skutečnostmi posoudí, jaký postup je v dané věci třeba zvolit. Takovéto posouzení všech případů provádí zdejší správní orgán v souladu se zásadami správního trestání a správního práva vůbec.

Ad 4) Nelze polemizovat o právní kvalifikaci pouze teoretických případů, neboť zdejší správní orgán vždy vyhodnocuje okolnosti každého jednotlivého případu, který je mu oznámen a teprve na základě obeznámení se s těmito konkrétními skutečnostmi posoudí, jaký postup je v dané věci třeba zvolit. Takovéto posouzení všech případů provádí zdejší správní orgán v souladu se zásadami správního trestání a správního práva vůbec.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 14. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem