10. 1. 2020 Informace k pozemní komunikaci v Zádolí

Žádost:

1. Na základě jakého správního uvážení dospěl Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, k závěru, že pozemky parc.č. 333/1 a 2/2 v k.ú. Zádolí nejsou pozemními komunikacemi, na které se vztahuje zákon č. 13/1997, zákon o pozemních komunikacích?

2. Na základě jakého správního uvážení dospěl Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, k závěru, že sloup nadzemního energetického vedení umístěný na pozemku parc.č. 333/1 u hranice pozemku parc.č. 2/2 v k.ú. Zádolí není umístěn na pozemní komunikaci a netvoří pevnou překážku?

3. Bylo pro účely sdělení k podnětům, které mi zaslal Městský úřad Vysoké Mýto. odbor dopravních a správních agend, ze dne 20.12.2019, spisová značka: MUVM/53986/2019/02, číslo jednací: MUVM/56489/2019, provedeno místní šetření?

4. Pokud bylo provedeno výše uvedené místní šetření, žádám o sdělení data, kdy bylo šetření vykonáno, co bylo předmětem tohoto šetření a sdělení výsledku nebo závěru z uvedeného šetření.

5. Kdy nabylo právní účinnosti stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích parc.č. 2/2 a 347/1 v k.ú. Zádolí, ze dne 11.11.2019, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, pod spisovou značkou: MUVM /23328/2019/09. číslem jednacím: MUVM/40869/2019?

6. Vzhledem k tomu, že ze strany Obce Zádolí, vlastníka komunikací parc.č. 2/2 a 347/1 v k.ú. Zádolí, nedošlo do dnešního dne k instalaci dopravního zařízení dle výše uvedeného stanovení místní úpravy provozu, žádám o sdělení, zdaje stanovený termín, do kterého je Obec Zádolí povinna dopravní zařízení nainstalovat.

7. Kontroluje Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, instalaci dopravních zařízení a dodržení podmínek, které určil při vydání stanovení úprav místních provozů na veřejně přístupných účelových komunikacích ve svém správním obvodu?

 

Způsob podání: písemně, osobně přes podatelnu

 

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen „odbor dopravy“), nikde neuvedl závěr, že pozemky p. č. 333/1 a 2/2 v k. ú. Zádolí nejsou pozemními komunikacemi. To, že pozemky p. č. 333/1 a 2/2 v k. ú. Zádolí nejsou pozemními komunikacemi, je však pravdou, protože se pozemní komunikace nacházejí pouze na části uvedených pozemků. Dle ustanovení § 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zák. o PK“), je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

Ad 2) Odbor dopravy dospěl k závěru, že sloup nadzemního energetického vedení umístěný na pozemku p. č. 333/1 u hranice pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí není umístěn na pozemní komunikaci a netvoří pevnou překážku, na základě zjištění stavu na místě. Na místě bylo zjištěno, že předmětný sloup stojí mimo pozemní komunikaci, a to na vnější hraně zářezu, a netvoří pevnou překážku. Dle ustanovení § 29 odst. 1 zák. o PK tvoří pevnou překážku ostatní předměty, než jsou dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek umístěných na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace.

Ad 3) Odbor dopravy pro prověření přijatých podnětů, ke kterým zaslal sdělení ze dne 20.12.2019 pod č.j. MUVM/56489/2019 již nové zjištění stavu věci na místě výše uvedených pozemních komunikací neprováděl, neboť mu byl stav dobře znám z předchozí úřední činnosti.

Ad 4) Provedení zjištění stavu věci na místě výše uvedených pozemních komunikacích bylo provedeno dne 14. 11. 2019. Zjištění stavu věci bylo provedeno na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 4. 11. 2019, týkající se umístění sloupu nadzemního energetického vedení na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 2/2 k. ú. Zádolí. Předmětem zjištění stavu věci byl totožný s dotazy uvedenými v uvedené žádosti. Na místě bylo zjištěno, že se sloup na pozemní komunikaci nenachází a netvoří pevnou překážku, což Vám bylo sděleno v poskytnuté informaci ze dne 19. 11. 2019 pod č.j. MUVM/40413/2019.

Ad 5) – Opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí ze dne 11. 11. 2019 pod č. j. MUVM/40869/2019 nabylo účinnosti dne 26. 11. 2019.

Ad 6) Termín, do kterého je obec Zádolí povinna dopravní zařízení nainstalovat, není stanoven.

Ad 7) Odbor dopravy neprovádí kontrolu instalovaných dopravních značek a dopravního zařízení, neboť mu to zákon neukládá.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 1. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou