10. 12. 2017 Informace o správních řízeních ve vztahu k archeologickým nálezům

Žádost:

Na základe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v znení neskorších predpisov týmto žiadateľ žiada krajský úrad o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú správnych konaní v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov za porušenie cit. zákona vo vzťahu k archeologickým nálezom, tzn.:

1) všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. (ako udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobných údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich sa účastníkov však prosím o označenie týchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.

2) informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017)

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Městský úřad Vysoké Mýto nevedl v letech 2015 – 2017 (ke dni 27. 11. 2017) žádné správní řízení podle ust. § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za porušení zákona ve vztahu k archeologickým nálezům. V požadovaném období Městský úřad Vysoké Mýto nevydal podle uvedeného zákona ve vztahu k archeologickým nálezům žádné rozhodnutí a neeviduje ani žádné odložené řízení o přestupku podle § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb.

Městský úřad Vysoké Mýto neeviduje žádnou dokumentaci z činnosti jiného orgánu státní správy ze správního řízení podle ust. § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za porušení citovaného zákona ve vztahu k archeologickým nálezům na území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 18. 12. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem