11. 2. 2020 Informace o dopravním napojení pozemku a územním plánu obce Zádolí

Žádost:

  1. Žádám Vás o poskytnutí informací, zda bylo změněno dopravní napojení pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí, případně kdy ke změně došlo a na základě jakého správního uvážení nebo rozhodnutí ke změně došlo.

  2. Je v projektové dokumentaci stavby rodinného domu na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí uvedena jako přístupová komunikace p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí? Pokud ano, žádám o poskytnutí informace z jakého důvodu byla zmíněná komunikace do projektové dokumentace stavby domu na pozemku */* v .k. ú. Zádolí, doplněna a od kterého data.

  3. Na základě sdělení sousedů jsem se dozvěděla, že se připravuje výstavba nové přípojky elektřiny v lokalitě, která je v územním plánu obce Zádolí označena jako SR Z2, názvem lokality K Libecině. Obracím se proto na Vás a žádám o poskytnutí informace, zda je Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování známo, že se v uvedené lokalitě připravuje výstavba nové přípojky elektřiny.

  4. Žádám o poskytnutí informace, zda je Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování známo, že by se ve zmíněné lokalitě připravovala výstavba nové nemovitosti.

  5. Žádám o poskytnutí informace, zda od listopadu 2019 do dnešního dne vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umístění stavby v lokalitě, která je v územním plánu obce Zádolí označena jako SR Z2, názvem lokality K Libecině.

  6. V Územním plánu obce Zádolí, který nabyl účinnost 10. 5. 2008, je pro lokalitu označena jako SR Z2, názvem lokality K Libecině, uvedena výstavba 14 domků s navrhovaným funkčním využitím plochy smíšené obytné – rekreační. Ve Zprávě o uplatňování územního plánu Zádolí za období 4/2008-2/20012 je pro zmíněnou lokalitu uvedeno: Lokalita pro cca 14 rekreačních objektů v západní části obce.“ Ve druhé zprávě o uplatňování územního plánu Zádolí za období 5/2012-3/2016 je pro zmíněnou lokalitu uvedeno: „Návrh počtu RD 15.“ V návrhu třetí zprávy o uplatňování územního plánu Zádolí ze dne 6. 1. 2020 se pro zmíněnou lokalitu shoduje údaj, který byl uvedený ve Druhé zprávě o uplatňování územního plánu Zádolí, tedy: „Návrh počtu RD 15.“ Byla v době od nabytí účinnosti Územního plánu obce Zádolí (10.5.2008) do Druhé zprávy o uplatňování územního plánu Zádolí projednána změna územního plánu Zádolí, která by schválila vyšší počet domů a změny ve funkčním využití plochy lokality označené jako označenou jako SR Z2 a názvem lokality K Libecině?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) Dopravní napojení pozemku parc. č. 5/2 v k. ú. Zádolí nebylo změněno.

Ad 2) PD na novostavbu RD na p. p. č. 5/2 byla doplněna dodatkem č. 1, kde je uvedeno napojení staveniště na DI po pozemcích 353/4 a 347/1 v k. ú. Zádolí. Toto dopravní napojení je uvedeno i ve společném souhlasu, který nabyl účinnosti 31. 7. 2018. Dokumentace po vydání společného souhlasu nebyla mimo dodatku č.1 doplňována.

Ad 3) Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování je tato informace známa, dne 9. 11. 2018 vydal územní souhlas na stavbu “Zádolí, parcela č. 5/2 – prodloužení kNN“.

Ad 4) Tato informace není Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování známa.

Ad 5) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevydal žádný územní souhlas ani územní rozhodnutí, které by se týkaly Vámi uvedené lokality.

Ad 6) Počet RD v zastavitelných plochách je uváděn pouze jako informativní údaj odhadnutý podle velikosti zastavitelné plochy. Ve druhé zprávě je uveden chybný údaj. Ve třetí zprávě o uplatňování územního plánu, bude údaj o počtu RD upraven na údaj uvedený v platném územním plánu, tj. 14 RD. Změna ÚP Zádolí nebyla, a ani není v současné době projednávána.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 2. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou