12. 2. 2021 Základní informace o městských organizacích, zakázkách a struktuře městského úřadu

Žádost:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

 

Způsob doručení: písemně do datové schránky

 

Odpověď:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace      

IČO:    21551189

Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět činnosti: Zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech.

 

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace     

IČO:    70998701

Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět činnosti: Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Poskytuje předškolní vzdělávání, zajišťuje výchovu dětí předškolního věku, zabezpečuje stravování dětí ve školní jídelně, umožňuje závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení, plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., týkající se státní správy ve školství.

 

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

IČO:    70998710

Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, PSČ 56601

Předmět činnosti: Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Poskytuje předškolní vzdělávání, zajišťuje výchovu dětí předškolního věku, zabezpečuje stravování dětí ve školní jídelně, umožňuje závodní stravování ve školní jídelně-výdejně, plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., týkající se státní správy ve školství.

 

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace      

IČO:    70998698

Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, Slunečná 220, PSČ 56601

Předmět činnosti: Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Poskytuje předškolní vzdělávání, zajišťuje výchovu dětí předškolního věku, zabezpečuje stravování dětí ve školní jídelně, umožňuje závodní stravování ve vlastním stavovacím zařízení, plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., týkající se státní správy ve školství.

 

Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace     

IČO:    70998680

Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Lidická 688, PSČ 56601

Předmět činnosti: Zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

-mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem

-školní jídelna v rámci školního a závodního stravování vydává jídla, která sama připravuje

 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace

IČO:    70998671

Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět činnosti: poskytuje základní vzdělání; zajišťuje činnost školní družiny;

 

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

IČO:    49317032

Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, PSČ 56601

Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání

Zajišťuje výchovu dětí mimo školní vyučování ve školní družině

Zabezpečuje stravování dětí, žáků, studentů ve školní jídelně – výdejně

Umožňuje závodní stravování ve školní jídelně – výdejně

Umožňuje krátkodobý pronájem tělocvičny

Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) týkající se státní správy ve školství

 

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace      

IČO:    00856878

Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání

Zajišťuje výchovu dětí mimo školní vyučování ve školní družině

Zabezpečuje stravování dětí, žáků, studentů ve školní jídelně

Umožňuje závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení pro zaměstnance

Umožňuje krátkodobý pronájem tělocvičny a sportovního areálu

Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) týkající se státní správy ve školství

Realizuje doplňkovou činnost – stravovací služby pro cizí strávníky

Doplňková činnost: Stravovací služby pro cizí strávníky

 

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace    

IČO:    72087013

Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí, Choceňská 190, PSČ 56601

Předmět činnosti: Organizace uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání v souladu s právními předpisy, zejména podle §§ 111 a 118 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle příslušných prováděcích právních předpisů

Doplňková činnost: Hostinská činnost

 

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

IČO:    71294791       

Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět činnosti:

– zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

– výkon činnosti zařízení školního stravování, domova mládeže a zajišťování dalších služeb souvisejících s provozem a správou zařízení

a) školní jídelna

b) domov mládeže

c) závodní stravování

– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, organizování sportovní činnosti a přenechání smluvně svěřených prostor do užívání za úplatu či do výpůjčky jiným subjektům za účelem poskytování školských či obdobných služeb

– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Doplňková činnost:

a)         hostinská činnost

b)         výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

– ubytovací služby,

– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

– velkoobchod a maloobchod,

– pronájem a půjčování věcí movitých.

c)        silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

 

Technické služby Vysoké Mýto

IČO: 70888671

Průmyslová 168, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět podnikání:

Doplňková činnost:

– Reklamní činnost a marketing

Velkoobchod

Přípravné práce pro stavby

Specializované stavební činnosti

Předmět činnosti:

Komunikace – údržba a opravy místních komunikací, chodníků, mostů a lávek na místních komunikacích, kanalizačních vpustí na místních komunikacích čekáren, údržba a opravy zábradlí instalovaných na veřejných prostranstvích a při komunikačních tazích, údržba a instalace svislého a vodorovného dopravního značení místních komunikací

Čištění města – čištění města ruční, strojní

Zimní údržba místních komunikací – plužení a posypy chodníků a vozovek na místních komunikacích, schodišť, parkovišť, ruční odstraňování a odvoz sněhu, ruční posypy

Nakládání s odpady – komunálními a jim podobnými odpady včetně odděleně sbíratelných složek těchto odpadů, nakládání s odpady stavebními a demoličními, nakládání s odpady z kompostování

odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady pro občany města

Veřejné osvětlení – provozování a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace

Veřejná zeleň – údržba a výsadba

Pohřebnictví – provozování městských hřbitovů a údržba

Letní koupaliště – provozování a údržba

Krytý bazén – provozování a údržba

Městský stadion – provozování a údržba

Veřejné WC – zajišťování provozu

Dílna – opravárenská – zajišťování oprav dopravních prostředků

a mechanismů pro organizační střediska Technických služeb

 

Dokumenty k zaniklým subjektům již byly archivovány, povinný subjekt je nemá k dispozici.

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

 

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.   

IČO:    25951378

Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět podnikání: Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti – pěstební činnost v lesích a nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin, lesní doprava, činnost odborného lesního hospodáře a jiná odborná činnost související se správou lesů;

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

 

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.         

IČO:    25968726

Pražská 53, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět podnikání:

výroba tepelné energie

rozvod tepelné energie

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.       

IČO:    28852150

Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Litomyšlská 72, PSČ 56601

Druh obecně prospěšných služeb:

provoz kulturních zařízení,

provoz knihovny pro veřejnost,

organizace a pořádání kulturních a společenských akcí,

pořádání odborných kurzů, školení, a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské   činnosti,

provoz Informačního centra,

provoz Městské galerie,

provoz Muzea českého karosářství.

Doplňková činnost:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Hostinská činnost

 

SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o.     

IČO:    25922459

Jiráskova 111, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Předmět podnikání:

Ubytovací služby

Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Dokumenty k zaniklým subjektům již byly archivovány, povinný subjekt je nemá k dispozici.

 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Žádné.

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Povinný subjekt neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Povinný subjekt neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné zakázky na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Povinný subjekt neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné zakázky s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ.

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

Zakázky malého rozsahu, a to včetně právních služeb jsou zadávány podle vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jež obsahuje i povinnosti, kterými je naplňována zásada transparentnosti.

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

V čele města Vysokého Mýta (i městského úřadu) je starosta města, zastupuje ho místostarosta, oba jsou uvolnění členové zastupitelstva města, které má celkem 21 členů. Ze členů zastupitelstva je volen výkonný orgán města rada města, která má 7 členů.

V přímé řídící působnosti starosty je interní auditorka (1 zaměstnanec) a zastupitelstvem zřízená městská policie (10 strážníků).

Vedoucím městského úřadu je tajemník, v jehož řídící působnosti jsou všichni zaměstnanci zařazeni do městského úřadu, zaměstnance řídí prostřednictvím vedoucích odborů.

Městský úřad tvoří: tajemník, referenti přímo podřízení tajemníkovi (3 zaměstnanci) a celkem 13 odborů (tj. 104 osob). Odbory se již dále nečlení na nižší útvary a mají z hlediska hierarchie shodné postavení, řídí je vedoucí úředníci, které jmenuje rada města na návrh tajemníka.

Počet zaměstnanců odborů je uváděn včetně 1 vedoucího:

– odbor kanceláře starosty – 4 zaměstnanci

– odbor školství, kultury a sportu – 4 zaměstnanci

– odbor vnitřních věcí – 15 zaměstnanců

– odbor právní a majetkový – 4 zaměstnanci

– odbor finanční – 7 zaměstnanců

– odbor rozvoje města – 5 zaměstnanců

– odbor obecní živnostenský úřad – 4 zaměstnanci

– odbor stavebního úřadu a územního plánování – 11 zaměstnanců

– odbor životního prostředí – 5 zaměstnanců

– odbor dopravních a správních agend – 16 zaměstnanců

– odbor občanských agend – 7 zaměstnanců

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 12 zaměstnanců

– odbor sociálních služeb – 10 zaměstnanců

Organigram povinného subjektu viz příloha č. 1

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá? 

Povinný subjekt používá internetovou adresu profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/, profil povinného subjektu je na https://nen.nipez.cz/profil/profilVM.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 2. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky