14. 3. 2016 Žádost o poskytnutí seznamu došlých faktur za roku 2010 - 2016

Žádost:

Žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto obdrželo prostřednictvím elektronické pošty dne 14. 3. 2016 žádost podle InfZ o poskytnutí seznamu všech došlých faktur za období 2010 – 2015. Vzhledem k tomu, že požadovaný seznam všech došlých faktur za období 2010 – 2015 obsahuje osobní údaje, se kterými musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, dospěl povinný subjekt k závěru, že vyřízení žádosti vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací, respektive rozsáhlou anonymizace osobních údajů uvedených v seznamu. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 17 odst. 3, dne 24. 3. 2016 žadateli zasláno písemné oznámení č. j. MUVM/09764/2016, kterým byly náklady spojené s anonymizací vyčísleny na 1 998,00 Kč a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Toto oznámení bylo žadateli doručeno dne 24. 3. 2016. Současně byl žadatel poučen, že pokud do 60 dnů ode dne oznámení úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 23. 5. 2016. Ani do 29. 12. 2016 však nebyla úhrada zaplacena. Povinnému subjektu tedy nezbylo než postupovat podle § 17 odst. 5 InfZ a žádost odložit.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum vyřízení: 29. 12. 2016

Způsob sdělení: písemně, e-mailem