15. 11. 2016 Informace a kopie dokumentu k vydání spisu KÚ Pardubického kraje - MěÚ

Žádost:

„Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Zda, kdy, z jakého důvodu, na podkladě čeho a jakou formou byly předloženy (odevzdány) spisové dokumentace, týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116, ze strany Města Vysokého Mýta nebo Městského úřadu Vysoké Mýto Pardubickému kraji nebo Krajskému úřadu Pardubického kraje.

2. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými byly předloženy spisové dokumentace, specifikované pod žádostí č. 1 této žádosti.“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování zaslal dne 31. 10. 2016 prostřednictvím České pošty Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic spisovou dokumentaci týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č. p. 116. Tuto dokumentaci zaslal na základě výzvy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic ze dne 22. 9. 2016 č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-33 o zaslání kompletních správních spisů ve věci změn v užívání staveb v zemědělském areálu v obci Slatina a v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta (sp. zn. MUVM/15872/2016, MUVM/18708/2016 a MUVM/27107/2016) a dále na základě doplněné žádosti zaslané e-mailem dne 24. 9. 2016, zaevidované pod č. j. MUVM/34231/2016, ve které Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkového, stavebního řádu a investic sdělil, že vyžádané spisy budou přezkoumány, zejména pak výsledná opatření budou posuzována v režimu ust. § 94 a souvisejících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), resp. předběžně posouzena podle § 95 odst. 1 správního řádu.

Ad 2) V příloze přikládáme průvodní dopis Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování, č. j. MUVM/34856/2016, kterým byla předložena výše požadované spisové dokumentace.

Příloha

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 29. 11. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky