16. 3. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 16. 3. 2023 písemnou e-mailem doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace, na základě jakého správního uvážení neshledal Městský úřad Vysoké Mýto důvody k zahájení šetření žadatelova podnětu dopravní obslužnosti stavby rodinného domu na pozemku parc. č. **/** v katastrálním území Zádolí a nezajištění přístupu integrovaného záchranného systému v souladu s územním plánem. Povinný subjekt žadatele informoval, že postupoval v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 13/1997, o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 5, písmeno b). Dále žadatel požádal o poskytnutí kopie dokladu číslo jednací: MUVM/26611/2018, spisová značka: MUVM/23233/2018. Povinný subjekt požadovanou informaci poskytl s vyloučením osobních údajů.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 30. 3. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, doporučeně, poštou