16. 7. 2019 Informace o pozemní komunikaci v k. ú. Zádolí

Žádost:

1. Vyžaduje vzdálenost osazení dopravního zařízení na komunikaci 2/2 v katastrálním území Zádolí tak, aby dle vyhlášky O provozu na pozemních komunikacích dosahovala zbývající část vozovky šířky jízdního pruhu, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Město Vysoké Mýto?

2. Z jakého důvodu vyžaduje Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Město Vysoké Mýto, aby instalace dopravního zařízení na komunikaci 2/2 dosahovala ve zbývající části komunikace šířky jízdního pruhu?

3. Žádám o uvedení přesné šířky jízdního pruhu, který má být na komunikaci 2/2 vymezen.

4. Stavba na parcele */* má v projektové dokumentaci uvedené jako přístupové komunikace 353/4 a 347/1. Z jakého důvodu je nutné do lokality, kde se stavební parcela */* nachází, zřizovat další přístup, a to v šířce jízdního pruhu?

5. Dne 22. 5. 2019 se konalo zasedání Obecního zastupitelstva obce Zádolí. Na tomto zasedání byla projednávaná změna územního plánu obce. Pozvání na uvedené zasedání Obecního zastupitelstva obce Zádolí bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 15. 5. 2019. Je doba zveřejnění pozvání na projednání změny územního plánu obce dostatečná?

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

 

Odpověď:

Ad 1) Na pozemku p. č. 2/2 k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta se nachází jednopruhová obousměrná pozemní komunikace, a tudíž musí být jízdní pruh zachován. Pokud by umístěním dopravního zařízení nebyl zachován jízdní pruh, jednalo by se o nepovolenou pevnou překážku na pozemní komunikaci, k čemuž nelze směrový sloupek užít.

Ad 2) Odbor dopravních a správních agend doposud nevydal stanovení místní úpravy provozu, ve kterém by vyžadoval, aby instalace dopravního zařízení na komunikaci 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta dosahovala ve zbývající části komunikace šířky jízdního pruhu.

Ad 3) Odbor dopravních a správních agend nemá informaci o tom, že by měla být na komunikaci na pozemku p. č. 2/2 k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta vymezena přesná šířka jízdního pruhu.

Ad 4) Na pozemku p. č. 2/2 k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta existuje veřejně přístupná účelová komunikace, která navazuje na další pozemní komunikaci na pozemku p. č. 340 a další. V daném případě se nejedná o zřizování dalšího přístupu.

Ad 5) Tento dotaz směřuje k výkladu § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, proto povinný subjekt odmítl částečně žádost o poskytnutí informace v rozsahu dotazu uvedeného v bodě 5. Jedná se o dotaz k souladu určitého jednání s platnou právní úpravou a je tedy jednoznačně dotazem směřujícím na právní výklad takového jednání. Dotaz na relevantní ustanovení zákona k určité problematice lze rovněž podřadit pod pojem právní analýza. Zpracování právních analýz je pak považováno za vytváření nové informace. Povinný subjekt není dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinen poskytnout informaci, která by musela být teprve vytvořena. Povinný subjekt není oprávněn k poskytování právních stanovisek, neboť tato oblast náleží právním poradnám, popř. advokátům, na které se může žadatel se svými dotazy obrátit.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 7. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou